Share:


Integrated fuzzy multiple criteria decision making model for architect selection

    Violeta Keršulienė Affiliation
    ; Zenonas Turskis Affiliation

Abstract

The philosophy of decision making in economics is to assess and select the most preferable solution, implement it and to gain the biggest profit. Important issues such as competitive market, changing technical, political and social environment have a key role in personnel selection. It is the crucial task which determines the company's present and future. Many decisions made cannot be accurately forecast or assessed. Understanding of the multiple criteria method and knowledge to calculate the algorithm of the method allows a decision maker to trust solutions offered by solution support systems to a greater extent. Many individual attributes considered for personnel selection such as organizing ability, creativity, personality, and leadership exhibit vagueness and imprecision. The fuzzy set theory appears as an essential tool to provide a decision framework that incorporates imprecise judgments inherent in the personnel selection process. In this paper, a fuzzy multi-criteria decision making (MCDM) algorithm using the principles of fusion of fuzzy information, additive ratio assessment (ARAS) method with fuzzy numbers (ARAS-F) and step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA) technique are integrated. The proposed method is apt to manage information assessed using both linguistic and numerical scales in a decision making problem with a group of information sources. The aggregation process is based on the unification of information by means of fuzzy sets on a basic linguistic term set. The computational procedure of the proposed framework is illustrated through an architect's selection problem.


Article in English.


Integruotas neraiškusis daugiatikslis sprendimų priėmimo modelis architektui atrinkti


Santrauka. Sprendimų priėmimas ekonomikoje pagrįstas galimų sprendinių įvertinimu, tinkamiausio sprendinio atrinkimu, įgyvendinimu ir didžiausio pelno gavimu. Tokie svarbūs klausimai, kaip užsitikrinti vietą konkurencingoje rinkoje, besikeičianti techninė, politinė ir socialinė aplinka, yra vieni svarbiausių parenkant personalą. Tai labai svarbus uždavinys, tiesiogiai veikiantis bendrovės gyvavimą dabar ir ateityje. Daug sprendinių negali būti tiksliai prognozuojami arba įvertinti. Supratimas apie daugiatikslius metodus ir skaičiavimo metodo algoritmo išmanymas yra prielaidos sprendimų priėmėjui pasitikėti sprendiniais, kuriuos pateikia sprendimų priėmimo sistemos. Yra pateikiama daug atskirų rodiklių personalui atrinkti: organizaciniai gebėjimai, kūrybiškumas, asmeninės ir lyderio savybės. Visi šie rodikliai turi vieną bendrą savybę – jie negali būti tiksliai apirėžti. Tokiems uždaviniams spręsti neraiškiųjų aibių teorija gali pateikti sprendimo būdus, kurie įvertina netikslumus, būdingus personalo atrankos procesui. Šiame straipsnyje neraiškusis daugiatikslis sprendimų priėmimo (MCDM) algoritmas, taikant neraiškiosios informacijos sintezės principus, suminį santykinių dydžių vertinimo (ARAS) metodą, kurio reikšmės aprašomos neraiškiaisiais skaičiais (ARAS-F), ir laipsnišką rodiklių svorio santykinių dydžių analizės (SWARA) metodą, yra integruotas. Siūlomas metodas tinkamas informacijai, vertinamai tiek žodžiais, tiek skaitmenimis, išreiškiamoms skalėms, uždaviniui, kurio informacija surenkama iš grupės informacijos šaltinių, apdoroti. Sujungimo procesas grindžiamas informacija, taikant neraiškiųjų aibių teoriją pagrindinėms žodžiais aprašomoms reikšmėms pakeisti. Siūlomo algoritmo taikymas pavaizduotas sprendžiant architekto parinkimo uždavinį.


Reikšminiai žodžiai: personalo atranka, architektas, žodinis rodiklių aprašymas, ARAS, ARAS-F, SWARA, MCDM, sprendimų priėmimas.


First published online 18 Jan 2012

Keyword : personnel selection, architect, linguistic representation, ARAS, ARAS-F, SWARA, MCDM, decision making, multiple criteria

How to Cite
Keršulienė, V., & Turskis, Z. (2011). Integrated fuzzy multiple criteria decision making model for architect selection. Technological and Economic Development of Economy, 17(4), 645-666. https://doi.org/10.3846/20294913.2011.635718
Published in Issue
Dec 31, 2011
Abstract Views
857
PDF Downloads
781
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.