Share:


A multiple criteria energy decision support system

    Kazim Baris Atici Affiliation
    ; Aydin Ulucan Affiliation

Abstract

Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA) techniques are particularly suitable for Energy and Environment (E&E) decisions due to multiple criteria nature of these types of problems and they have been widely applied in this area. Main points that can be taken into consideration when examining the MCDA literature related to E&E are the selection of appropriate method, selection of criteria to be used and the widely distributed application areas. The motivation behind this study is designing such a Decision Support System (DSS) that enables the energy decision makers to perform analysis using different methods of MCDA and different criteria from various application areas and test the applicability of the system through an application in Turkish Energy Sector. The system includes several methods of MCDA and common parameters from previous studies in order to provide different approaches of evaluating decision problems. With this feature, the system stands on the intersection of MCDA and E&E fields. Moreover, an application of MCDA in Turkish Energy Sector has been performed to test the applicability of the system and some conclusions about electricity distribution in Turkey are put forth.


Article in English.


Energetikos daugiakriterinė sprendimų paramos sistema


Santrauka. Daugiakriterinės sprendimų analizės (DKSA) metodai yra ypač tinkami energetikos ir aplinkos (E ir A) sprendimams priimti dėl daugiakriterinio problemų pobūdžio ir šioje srityje metodai buvo plačiai naudojami. Svarbiausi punktai, į kuriuos gali būti atsižvelgta nagrinėjant DKSA literatūrą, susijusą su E ir A, yra tinkamo metodo parinkimas, galimų rodiklių parinkimas ir plačiai paplitusios taikymo sritys. Šio mokslinio straipsnio motyvas yra suformuoti tokias sprendimų paramos sistemas (SPS), kurios leidžia energetikos sprendimus priimantiems asmenims atlikti analizę naudojant įvairius DKSA metodus ir skirtingus rodiklius iš įvairių taikymo sričių bei bandyti pritaikyti šią sistemą remiantis Turkijos energetikos sektoriumi. Sistema apima kelis DKSA metodus ir bendrus parametrus, iš ankstesnių mokslinių straipsnių, siekiant užtikrinti skirtingų požiūrių buvimą vertinant sprendimų priėmimo problemas. Šiame straipsnyje sprendimų sistema yra sankirtoje tarp DKSA bei E ir A. Be to, buvo atliktas DKSA pritaikymas Turkijos energetikos sektoriuje siekiant patikrinti sistemos pritaikomumą bei yra pateikti keli pasiūlymai dėl elektros paskirstymo Turkijoje.


Reikšminiai žodžiai: Daugiakriterinė sprendimų analizė, energetika ir aplinka, sprendimų paramos sistemos, ELECTRE, PROMETHEE, duomenų apėmimo analizė.

Keyword : Multiple Criteria Decision Analysis, Energy and Environment, Decision Support Systems, Electre, Promethee, Data Envelopment Analysis

How to Cite
Atici, K. B., & Ulucan, A. (2011). A multiple criteria energy decision support system. Technological and Economic Development of Economy, 17(2), 219-245. https://doi.org/10.3846/20294913.2011.580563
Published in Issue
Jun 24, 2011
Abstract Views
535
PDF Downloads
396
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.