Share:


The problems and possibilities of increasing the competetive advantage of national economy: a case of labour productivity

Abstract

The article reveals a conception of national competitiveness and identifies the impact of the World Economic Forum on the Global Competitiveness Index (GCI). The paper discusses theoretical points and identifies factors determing changes in labour productivity. Also, the analysis of changes in labour productivity in Lithuania (2000–2009) have been performed discovering the causes of a decline in labour productivity in 2009. The article studies the impact of research and technological development (R&D) expenses, wages, direct foreign investments, tangible and intangible capital on labour productivity. The conclusion draws that an increase in investments in the research and development of the business sector is one of the ways to increase labour productivity and competitiveness in Lithuania.


Article in Lithuanian.


Šalies ūkio konkurencinio pranašumo didinimo problemos ir galimybės: darbo produktyvumo atvejis


Santrauka. Straipsnyje atskleista nacionalinio konkurencingumo samprata, nustatyta darbo produktyvumo įtaka „Pasaulio ekonomikos forumo“ skaičiuojamam Pasaulio konkurencingumo indeksui (PKI). Aptarti teoriniai darbo produktyvumo klausimai, nustatyti veiksniai, galintys nulemti darbo produktyvumo pokyčius. Taip pat atlikta Lietuvos darbo produktyvumo pokyčių 2000–2009 m. analizė, nustatytos darbo produktyvumo sumažėjimo 2009 m. priežastys. Ištirta išlaidų moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai (MTTP), darbo užmokesčio, tiesioginių užsienio investicijų, materialaus ir nematerialaus kapitalo įtaka darbo produktyvumui. Prieita prie išvados, kad vienas iš būdų kelti Lietuvos darbo produktyvumą, o drauge ir konkurencingumą – didinti investicijas į MTTP verslo sektorių.


Raktiniai žodžiai: konkurencingumas, nacionalinis konkurencingumas, produktyvumas, darbo produktyvumas.

Keyword : competetiveness, national competetiveness, productivity, labour productivity

How to Cite
Mačiulytė-Šniukienė, A., & Paliulis, N. K. (2011). The problems and possibilities of increasing the competetive advantage of national economy: a case of labour productivity. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(4), 35-42. https://doi.org/10.3846/mla.2011.067
Published in Issue
Jul 19, 2011
Abstract Views
448
PDF Downloads
527
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.