Share:


The impact of intellectual capital on business internationalization processes in Lithuanian firms

Abstract

Intellectual capital is the main factor contributing to the growth of economy and increasing competitiveness in global market. The need for internationalization of small firms increases in globalization context. Intellectual capital and human capital have significant impact on internationalization of organizations. The paper aims to review the concept of intellectual capital and its assessment, to reveal the significance and importance for internationalization of Lithuanian firms. The investigation is based on analysis and synthesis of prevailing scientific literature, investigating intellectual capital and internationalization.

Article in Lithuanian.


Intelektinio kapitalo įtaka verslo internacionalizacijos procesams Lietuvos įmonėse

Santrauka 

Intelektinis kapitalas yra pagrindinis veiksnys, padedantis kurti įmonėje pridėtinę vertę, skatinantis ekonominį augimą ir didinantis konkurencingumą globalioje rinkoje. Globalizacijos kontekste auga mažų įmonių poreikis internacionali-zuoti savo veiklą. Organizacijų internacionalizacijai didelę įtaką turi intelektinis, o ypač žmogiškasis kapitalas. Šio straipsnio tikslas yra apibendrinti mokslinėje literatūroje aptinkamą intelektinio kapitalo sampratą ir jo vertinimą, išryškinti jo reikšmę bei svarbą Lietuvos įmonių internacionalizacijai. Atliktas tyrimas grindžiamas mokslinės literatūros analize ir sinteze, intelektinio kapitalo bei internacionalizacijos klausimais.

Reikšminiai žodžiai: žmogiškasis kapitalas, intelektinis kapitalas, internacionalizacija, intelektinio kapitalo vertinimas, įmonės.

Keyword : human capital, intellectual capital, internationalization, assessment of intellectual capital, firms

How to Cite
Kalvionytė, A., & Korsakienė, R. (2016). The impact of intellectual capital on business internationalization processes in Lithuanian firms. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(2), 149-158. https://doi.org/10.3846/mla.2016.895
Published in Issue
Jun 8, 2016
Abstract Views
592
PDF Downloads
980
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.