Share:


Assessment of the implementation of innovations in Lithuania industrial enterprises

Abstract

With the ever-changing needs of consumers and technology, innovation is seen as an essential element of business to ensure the success and competitiveness of companies in the marketplace. The aim of this article is to identify and evaluate the factors determining the implementation of innovations in Lithuanian industrial enterprises. The article examines the concept of innovation, classification models and theoretical factors of innovation implementation. According to the developed research methodology, a questionnaire survey of companies in the engineering and technology industry sector was conducted. The analysis of the research data, which allowed to identify the most important factors for the implementation of innovations, identified problem areas. At the end of the study, a model of factors determining innovation implementation was created, based on the innovation implementation process, empirical research data and the disturbance management process. The model depicts the factors determining and hindering the implementation of innovations identified in the empirical research, integrated into the process of innovation implementation, and the process of eliminating disturbances proposed for the hindering factors. At the end of the article, the research conclusions and suggestions are presented.


Article in Lithuanian.


Inovacijų diegimą lemiančių veiksnių vertinimas Lietuvos pramonės įmonėse


Santrauka


Vis sparčiau besikeičiant vartotojų poreikiams ir technologijoms, inovacijos yra laikomos būtinu verslo elementu, užtikrinančiu įmonių verslo sėkmę ir konkurencingumą rinkoje. Šio straipsnio tikslas yra identifikuoti ir įvertinti inovacijų diegimą Lietuvos pramonės įmonėse lemiančius veiksnius. Straipsnyje nagrinėjama inovacijų samprata, klasifikavimo modeliai ir teoriniai inovacijų diegimo veiksniai. Pagal sukurtą tyrimo metodologiją atlikta inžinerijos ir technologijų pramonės sektoriaus įmonių anketinė apklausa. Atlikta tyrimo duomenų analizė, kuri leido identifikuoti svarbiausius veiksnius inovacijų diegimui, nustatytos probleminės sritys. Tyrimo pabaigoje sukurtas inovacijų diegimą lemiančių veiksnių modelis, paremtas inovacijų diegimo procesu, empirinio tyrimo duomenimis bei trikdžių valdymo procesu. Modelyje vaizduojami empiriniame tyrime nustatyti inovacijų diegimą lemiantys ir stabdantys veiksniai, integruoti į inovacijų diegimo procesą, trukdantiems veiksniams pasiūlytas trikdžių eliminavimo procesas. Straipsnio pabaigoje pateiktos tyrimo išvados ir pasiūlymai.


Reikšminiai žodžiai: inovacijų diegimas, inovacijų veiksniai, Lietuvos pramonė, veiksnių vertinimas.

Keyword : implementation of innovations, innovation factors, Lithuanian industry, factor evaluation

How to Cite
Kancieriūtė, V. (2024). Assessment of the implementation of innovations in Lithuania industrial enterprises. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 16. https://doi.org/10.3846/mla.2024.18867
Published in Issue
Jan 12, 2024
Abstract Views
103
PDF Downloads
69
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Ashby, K., & Mahdon, M. (2009). Measuring the nature of demand for innovation in the UK: The challenges of an indicator approach (Innovation Index Working Paper). https://paperzz.com/doc/9053905/measuringthe-nature-of-demand-for-innovation-in-the-uk

Balkienė, K. ir Jagminas, J. (2014). Lietuvos verslo plėtrai palankios inovacijų politikos modeliavimas. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 36(1), 16–24. https://doi.org/10.15544/mts.2014.002

Chen, J. K., & Chen, I. S. (2007). Constructing Taiwanese small-enterprise innovative capital indices by using fuzzy AHP. The Business Review, 8(2), 159–164.

Drucker, P. F. (1985). Innovation and entrepreneurship: Practices and principles. Harper & Row.

Jonušas, A. (2012). Inovacijomis pagrįsto eksporto įtaka šalies ekonomikos augimui [Magistro darbas, Mykolo Romerio universitetas]. Vilnius.

Joteika, A. (2017). Atvira inovacija e – versle ir žinių valdymo praktikos [Magistro darbas, Kauno technologijos universitetas]. Kaunas.

Kulviecas, P. (1991). Inovacinis procesas: esmė, struktūra, cikliškumas. Lietuvos vadybos akademijos redakcinė taryba.

Lietuvos inovacijų centras. (2018). Oslo vadovas: duomenų apie inovacijas rinkimo, teikimo ir naudojimo gairės. Mokslinės, technologinės ir inovacinės veiklos matavimas (lietuviškas leidimas). https://www.lic.lt/wp-content/uploads/2020/09/Oslo-vadovas-2018-1.pdf

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija. (2022). Nubrėžtos kertinės ekonomikos augimo kryptys iki 2030 metų. https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/nubreztos-kertines-ekonomikos-augimo-kryptys-iki-2030-metu

Maclaurin, W. R. (1953). The sequence from invention to innovation and its relation to economic growth. Quarterly Journal of Economics, 67(1), 97–111. https://doi.org/10.2307/1884150

Melnikas, B., Jakubavičius, A., Strazdas, R., Chlivickas, E., Lobanova, L. ir Stankevičienė, J. (2014). Intelektinis verslas: vadovėlis. Technika. https://doi.org/10.3846/1498-S

Melnikas, B., Jakubavičius, A. ir Strazdas R. (2003). Inovacijų vadyba. Technika.

Niosi, J., & McKelvey, M. (2018). Relating business model innovations and innovation cascades: The case of biotechnology. Journal of Evolutionary Economics, 28, 1081–1109. https://doi.org/10.1007/s00191-018-0561-9

Povilaitis, M. ir Čiburienė, J. (2009). Paslaugų inovacijų aplinką lemiantys organizaciniai veiksniai. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 49, 85–95.

Ramanauskienė, J. (2010). Inovacijų ir projektų vadyba: mokomoji knyga. Vytauto Didžiojo universitetas.

Schumpeter, J. A. (1912). Theory of economic development. Routledge.

Staškevičius, J. A. (2004). Inovatika: monografija. Technika.

Valaikaitė, I. (2012). Nacionalinės inovacijų sistemos analizė Lietuvoje [Magistro darbas, Mykolo Romerio universitetas]. Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka.

Župerkienė, E., Župerka, A. ir Austienė, A. (2016). Inovacijų diegimo Lietuvos viešbučių versle veiksniai. Regional Formation and Development Studies, 18(1), 195–209. https://doi.org/10.15181/rfds.v18i1.1258