Share:


Evaluation of some greenhouse gases emissions from landfill models of municipal solid waste

Abstract

Major greenhouse gases emissions (GHGs) that cause diseases and global warming evaporate from waste disposal in landfills. For this reason waste management skills in landfills have to be revised, otherwise the magnitude of ozone layer will decrease even more and the global warming consequences will get more obviously on the environmental scale. The resent situation on waste disposal and GHGs from European Union landfills were analyzed in this article. According to survey made in one Lithuanian landfill, the average amount of municipal biodegradable waste is 58%. The research study describes current GHGs emissions quantitative analysis from five laboratory scale municipal solid waste landfill models with different conditions. Conditions in all columns were differed by changing the inlet and outlet flows of air, water/leachate, and probiotics. The object of research is the accumulation of hydrogen sulfide (H2S) and oxygen (O2) from municipal solid waste landfill models. After analysis and assessment of emitted GHG’s from the municipal solid waste landfill models, the landfill model with the lowest emissions was identified. Suitable landfill model’s condition parameters helps to reduce greenhouse gas emissions and shorten landfill aftercare period.


Article in English.


Kai kurių šiltnamio efektą sukeliančių teršalų emisijų, naudojant komunalinių atliekų sąvartynų modelius, vertinimas


Santrauka


Nemažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD), sukeliančių ligas ir visuotinį klimato atšilimą, išsiskiria į aplinką netinkamai šalinant komunalines atliekas sąvartynuose. Dėl šios priežasties reikia peržiūrėti atliekų tvarkymą sąvartynuose, nes priešingu atveju ozono sluoksnis dar labiau suplonės bei globalinio klimato atšilimo pasekmės bus dar ryškesnės aplinkos mastu. Šiame straipsnyje analizuojama dabartiniu metu susiklosčiusi situacija dėl netinkamo komunalinių atliekų šalinimo ir ŠESD emisijų iš Europos Sąjungos sąvartynų. Viename Lietuvos sąvartyne, atlikto tyrimo duomenimis, vidutinis komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis yra 58 %. Tyrime aprašoma dabartinė ŠESD emisijų kiekybinė analizė iš penkių komunalinių kietųjų atliekų sąvartynų prototipų modelių, juose sudarant skirtingas sąlygas. Tai yra visuose prototipų modeliuose buvo keičiami oro, vandens / filtrato ir probiotikų įleidimo bei išleidimo srautai. Tyrimo objektas buvo vandenilio sulfido (H2S) ir deguonies (O2) surinkimas iš skirtingų komunalinių atliekų sąvartynų modelių. Atlikus komunalinių atliekų sąvartynų modelių tyrimus pagal iš jų išmetamų ŠESD sudėtį, buvo nustatytas mažiausią emisiją turintis sąvartyno modelis. Tinkamai parinkti sąvartyno modelio parametrai padeda sumažinti ŠESD emisijas ir sutrumpinti sąvartyno eksploatavimo laikotarpį.


Reikšminiai žodžiai: vandenilio sulfidas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, komunalinės atliekos, biologiškai skaidžios atliekos, skirtingi sąvartynų modeliai.

Keyword : hydrogen sulfide, greenhouse emissions, municipal solid waste, biodegradable waste, landfill models

How to Cite
Mohammadi, K. (2022). Evaluation of some greenhouse gases emissions from landfill models of municipal solid waste. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 14. https://doi.org/10.3846/mla.2022.17245
Published in Issue
Aug 22, 2022
Abstract Views
63
PDF Downloads
35
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Chen, Y.-C., & Wu, W.-F. (2015). Constructing an effective prevention mechanism for MSW lifecycle using failure mode and effects analysis. Waste Management, 46, 646–652. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.09.003

European Commission. (2014). Biodegradable waste. http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/index.htm

European Environment Agency. (2013). Managing municipal solid waste – a review of achievements in 32 European countries (EEA report No. 2). https://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste

GDP per capita, consumption per capita and price level indices. (2015). http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_indices

Lithuania’s national inventory report. (2014). https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/%C5%A0ESD%20apskaitos%20ir%20kt%20ataskaitos/LT_NIR_2014.pdf

Marshall, R. E., & Farahbakhsh, K. (2013). Systems approaches to integrated solid waste management in developing countries. Waste Management, 33(4), 988–1003. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.12.023

Pichtel, J. (2005). Waste management practices. Taylor & Francis. https://doi.org/10.1201/9781420037517

Sharma, S., Bhattacharya, S., & Garg, A. (2006). Greenhouse gas emissions from India: A perspective. Current Science, 90(3), 326–333. http://www.jstor.org/stable/24091866

Williams, P. T. (2005). Waste treatment and disposal. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/jat.1121