Share:


Modeling the application of augmented reality technology in the education process

Abstract

Augmented reality technology (AR) is strengthening its position in our daily lives every year. The main goal of augmented reality technology is to digitize the world around us by adding additional information that is relevant and attractive to the consumer in a particular sector. Gadget stores are adding more and more fun and useful PR programs, while big companies and startups are coming up with new ideas on how to effectively apply augmented reality technology to business processes. Education is one of the areas where the application of PR technology is receiving increasing attention and funding. It is also anticipated that the penetration of this technology into education will only increase and the PR education industry will expand. The aim of this article is to analyze the impact of PR technology on the participants of the educational process and to form an application model in Lithuanian general education schools. The article examines the possibilities of applying augmented reality technology in the education sector, distinguishing the level of basic schools. The impact on the educational process and its participants is also analyzed and evaluated. Several research methods are used and combined in the work – the analysis of scientific literature is combined with classroom research to find out the already applied PR models at different levels of the education sector and the questionnaire survey method to assess the situation of PR technology use in Lithuanian basic schools. The results revealed that augmented reality technology is still poorly applied in Lithuania in the educational process, mostly due to human and financial resources. The analysis presented in the article can be useful for educational institutions wishing to implement smart technologies, which are also designed for an innovative teaching process.


Article in Lithuanian.


Papildytosios realybės technologijos taikymo švietimo procese modeliavimas


Santrauka 


Papildytosios realybės (PR) technologija (angl. Augmented reality) kiekvienais metais stiprina savo pozicijas mūsų kasdieniame gyvenime. Pagrindinis papildytosios realybės technologijos tikslas yra skaitmenizuoti mus supantį pasaulį pridedant papildomos informacijos, kuri būtų aktuali bei patraukli tam tikro sektoriaus vartotojui. Programėlių parduotuvės prideda vis daugiau linksmų ir naudingų PR programų, o didelės įmonės ir startuoliai pateikia naujų idėjų, kaip efektyviai pritaikyti papildytosios realybės technologiją verslo procesuose. Švietimas yra viena iš sričių, kur PR technologijos taikymui skiriamas vis didesnis dėmesys ir finansavimas. Taip pat numatoma, jog šios technologijos skverbimasis į švietimą tik didės ir PR švietimo pramonė plėsis. Šio straipsnio tikslas yra išanalizuoti PR technologijos poveikį ugdymo proceso dalyviams bei suformuoti taikymo modelį Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Straipsnyje nagrinėjamos papildytosios realybės technologijos taikymo galimybės švietimo sektoriuje išskiriant pagrindinių mokyklų lygmenį. Taip pat analizuojamas ir vertinamas poveikis ugdymo procesui bei jo dalyviams, nagrinėjami taikymo trūkumai bei priežastiniai ryšiai. Darbe taikomi ir tarpusavyje derinami keli tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė derinama su kabinetiniais tyrimais, siekiant išsiaiškinti jau taikytus PR modelius skirtinguose švietimo sektoriaus lygmenyse, ir anketinės apklausos tyrimo metodas, siekiant įvertinti PR technologijos taikymo situaciją Lietuvos pagrindinių mokyklų lygmenyje. Rezultatai atskleidė, jog Lietuvoje vis dar vangiai taikoma papildytosios realybės technologija ugdymo procese dažniausiai dėl žmogiškųjų bei finansinių išteklių. Straipsnyje pateikiama analizė gali būti naudinga švietimo įstaigoms, norinčioms diegti išmaniąsias technologijas sėkmingam ir inovatyviam mokymo procesui įgyvendinti.


Reikšminiai žodžiai: papildytoji realybė, virtuali realybė, švietimas, išmaniosios technologijos, papildytosios realybės taikymas, išmanusis mokymas, inovacijos.

Keyword : augmented reality, virtual reality, education, smart technologies, augmented reality application, smart training, innovation

How to Cite
Stundžiaitė, I., & Davidavičienė, V. (2022). Modeling the application of augmented reality technology in the education process. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 14. https://doi.org/10.3846/mla.2022.16097
Published in Issue
Mar 1, 2022
Abstract Views
174
PDF Downloads
106
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6(4), 355–385. https://doi.org/10.1162/pres.1997.6.4.355

Berryman, D. R. (2012). Augmented reality: A review. Medical Reference Services Quarterly, 31(2), 212–218. https://doi.org/10.1080/02763869.2012.670604

Cai, S., Liu, C., Wang, T., Liu, E., & Liang, J. C. (2021). Effects of learning physics using Augmented Reality on students’ self-efficacy and conceptions of learning. British Journal of Educational Technology, 52(1), 235–251. https://doi.org/10.1111/bjet.13020

Carlos, F., Sergio, I.-S., & Carlos, O. (2019). The impact of virtual, augmented and mixed reality technologies on the customer experience. Journal of Business Research, 100, 547–560. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.050

Carmigniani, J., Furht, B., Anisetti, M., Ceravolo, P., Damiani, E., & Ivkovic, M. (2011). Augmented reality technologies, systems and applications. Multimedia Tools and Applications, 51, 341–377. https://doi.org/10.1007/s11042-010-0660-6

Ceder, S. (2019). Augmented reality technology. In Towards a posthuman theory of educational relationality. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351044196

Challenor, J., & Ma, M. (2019). A review of augmented reality applications for history education and heritage visualisation. Multimodal Technologies and Interaction, 3(2), 39. https://doi.org/10.3390/mti3020039

Elmqaddem, N. (2019). Augmented reality and virtual reality in education. Myth or reality? International Journal of Emerging Technologies in Learning, 14(3), 234–242. https://doi.org/10.3991/ijet.v14i03.9289

Fidan, M., & Tuncel, M. (2019). Integrating augmented reality into problem based learning: The effects on learning achievement and attitude in physics education. Computers & Education, 142, 103635. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103635

Gnidovec, T., Žemlja, M., Dolenec, A., & Torkar, G. (2020). Using augmented reality and the structure–behavior–function model to teach lower secondary school students about the human circulatory system. Journal of Science Education and Technology, 29, 774–784. https://doi.org/10.1007/s10956-020-09850-8

Höllerer, T., Hallaway, D., Tinna, N., & Feiner, S. (2001, August 4). Steps toward accommodating variable position tracking accuracy in a mobile augmented reality system. In AIMS ’01: 2nd International Workshop on Artificial Intelligence in Mobile Systems (pp. 31–37), Seattle, WA.

Javornik, A. (2016). Augmented reality: Research agenda for studying the impact of its media characteristics on consumer behaviour. Journal of Retailing and Consumer Services, 30, 252–261. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.02.004

Kardelis, K. (2002). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai (2-asis patais. ir papild. leidimas). Kaunas.

Kelpšienė, M. (2020). Knygų su papildytos realybės technologija naudojimas ikimokykliniame ugdyme [The usage of books containing augmented reality technology in preschool education]. Pedagogika, 138(2), 150–174. https://doi.org/10.15823/p.2020.138.9

Kipper, G., & Rampolla, J. (2012). Augmented reality: An emerging technologies guide to AR. Elsevier. https://doi.org/10.1016/C2011-0-04606-9

Lee, K. (2012). Augmented reality in education and training. TechTrends, 56, 13–21. https://doi.org/10.1007/s11528-012-0559-3

Martín-Gutiérrez, J., Fabiani, P., Benesova, W., Meneses, M. D., & Mora, C. E. (2015). Augmented reality to promote collaborative and autonomous learning in higher education. Computers in Human Behavior, 51, 752–761. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.093

Park, M., & Yoo, J. (2020). Effects of perceived interactivity of augmented reality on consumer responses: A mental imagery perspective. Journal of Retailing and Consumer Services, 52, 101912. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.101912

Pašvenskaitė, I. (2020). Priešmokyklinio amžiaus vaikų gamtinės aplinkos pažinimo skatinimas papildytos ir virtualios realybės priemonėmis. https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/107899

Reitmayr, G., & Drummond, T. W. (2006). Going out: Robust model-based tracking for outdoor augmented reality. In 2006 IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality (pp. 109–118), Santa Barbara, CA, USA. https://doi.org/10.1109/ISMAR.2006.297801

Sakalauskaitė, E. (2014). Mediologija virtualios tikrovės akivaizdoje: nuo filosofijos ir sociologijos remikso iki augmentuotos tikrovės žemėlapiavimo. Filosofija, Sociologija, 25(3), 200–210.

Sh, O. (2020). What is augmented reality in education and how to use it? https://www.cleveroad.com/blog/augmented-reality-in-education

Thomas, R., Linder, K. E., Harper, N., Blyth, W., & Lee, V. (2019). Current and future uses of augmented reality in higher education (IDEA paper No. 81). https://ideacontent.blob.core.windows.net/content/sites/2/2019/09/IDEA_Paper_81_1.pdf

Tussyadiah, I. P., Jung, T. H., & tom Dieck, M. C. (2018). Embodiment of wearable augmented reality technology in tourism experiences. Journal of Travel Research, 57(5), 597–611. https://doi.org/10.1177/0047287517709090

Viršilaitė, R. ir Davidavičienė, V. (2017). Papildytos realybės technologija: taikymo sritys ir komunikaciniai aspektai. Mokslas – Lietuvos ateitis, 9(2), 258–265. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1015

Yuen, S. C.-Y., Yaoyuneyong, G., & Johnson, E. (2011). Augmented reality: An overview and five directions for AR in education. Journal of Educational Technology Development and Exchange, 4(1), 119–140. https://doi.org/10.18785/jetde.0401.10

Zhang, Z., Li, Z., Han, M., Su, Z., Li, W., & Pan, Z. (2021). An augmented reality-based multimedia environment for experimental education. Multimedia Tools and Applications, 80, 575–590. https://doi.org/10.1007/s11042-020-09684-x