Share:


Trends in the development of digitalization of manufacturing industry in Lithuania: problems and perspectives

Abstract

The fourth industrial revolution and the digital transformation that comes with it is making manufacturing processes more effective, easier to control and optimise. It allows manufacturing businesses to gradually increase productivity and reduce resource use. Digitalisation is fundamentally changing all social segments and the economy; therefore, digitalisation does not solely affect the manufacturing industry but also the macroeconomy and public employment of the country. The current global pandemic has played a major role in encouraging the Lithuanian manufacturing industry to search for new ways to reduce manual human labour in the manufacturing process and to optimise it. The industrial digitalisation revolution is undoubtedly going to result in multiple opportunities for various parts of the society, however the unprecedented speed of these changes is going to interfere with the economy and labour market on a broader scale. Thus, it is important to attempt to mitigate the risks of jobs being replaced by technologies, polarisation of the labour market and increasing inequality among people and regions to successfully introduce digital technologies in manufacturing businesses. The aim of this article is to reveal the predicted trends, benefits, and challenges in development of digitalization of Lithuanian manufacturing industry. This is achieved by systemic analysis of literature and statistical data, and data visualisation.


Article in Lithuanian.


Apdirbamosios pramonės skaitmeninimo plėtros tendencijos Lietuvoje: problematika ir perspektyvos


Santrauka


Ketvirtoji pramonės revoliucija ir kartu su ja vykstanti skaitmeninė transformacija gamybos procesus daro efektyvesnius, lengviau valdomus ir optimizuojamus. Tai sudaro sąlygas apdirbamosios pramonės įmonėms nuosekliai didinti produktyvumą, sumažinti išteklių panaudojimą. Skaitmeninimas iš esmės keičia visus visuomenės segmentus bei ekonomiką, todėl atitinkamai skaitmeninimas veikia ne tik apdirbamosios pramonės įmonių veiklą, bet ir šalies makroekonomiką bei visuomenės užimtumą. Šiuo metu vykstanti pasaulinė pandemija dar labiau paskatino Lietuvos apdirbamosios pramonės įmones domėtis būdais, kaip sumažinti mechaninį žmogaus darbą pačiame gamybos procese ir kaip išspręsti gamybos optimizavimo problemas. Ši pramonės skaitmenizavimo revoliucija neabejotinai sukurs daugybę galimybių įvairioms visuomenės dalims, bet beprecedentis šių pokyčių greitis taip pat gerokai sutrikdys ekonomiką ir darbo rinką plačiąja prasme. Todėl svarbu suprasti, kad norint sėkmingai realizuoti skaitmeninimo technologijas apdirbamosios pramonės įmonėse, reikia stengtis sušvelninti jos keliamas darbo vietų pakeitimo technologijomis, darbo rinkos poliarizacijos ir didėjančios nelygybės grėsmes tiek individų, tiek regionų lygmeniu. Šio straipsnio tikslas – atskleisti prognozuojamas Lietuvos apdirbamosios pramonės plėtros tendencijas, naudą ir iššūkius pramonės skaitmeninimo kontekste. Straipsnio tikslui įgyvendinti taikomi mokslinių straipsnių sisteminės analizės, statistinių duomenų analizės ir grafinių duomenų vaizdavimo, palyginamosios analizės metodai.


Reikšminiai žodžiai: apdirbamoji pramonė, skaitmeninimas, pramonės revoliucija, COVID-19, technologijų diegimas.

Keyword : manufacturing industry, digitalisation, industrial revolution, COVID-19, technological innovation

How to Cite
Sūdžiūtė, I., & Jakubavičius, A. (2022). Trends in the development of digitalization of manufacturing industry in Lithuania: problems and perspectives. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 14. https://doi.org/10.3846/mla.2022.15844
Published in Issue
Mar 9, 2022
Abstract Views
190
PDF Downloads
109
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Albukhitan, S. (2020). Developing digital transformation strategy for manufacturing. Procedia Computer Science, 170, 664–671. https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.03.173

Bagdžiūnaitė, D., Samasionokaitė, K. ir Miniotaitė, M. (2019). Pramonės 4.0 vystymo Panevėžio regione 2019–2023 m. strategija. http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/09/Pramon%C4%97s-4.0-vystymo-Panev%C4%97%C5%BEio-regione-strategijos-projektas-su-priedais-final.pdf

Cimini, C., Pinto, R., & Cavalieri, S. (2017). The business transformation towards smart manufacturing: A literature overview about reference models and research agenda. IFAC-PapersOnLine, 50(1), 14952–14957. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2017.08.2548

Construction and architecture. (2019). The industry of the Baltic states: Heading the same direction. Baltic Industry Magazine, 4–9. https://issuu.com/statybairarchitektura/docs/baltic_industry_2019

Crnjac, M., Veža, I., & Banduka, N. (2017). From concept to the introduction of industry 4.0. International Journal of Industrial Engineering and Management, 8(1), 21–30.

Deloitte. (2019). Success personified in the fourth industrial revolution: Four leadership personas for an era of change and uncertainy. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/gx-davos-DI_Success-personified-fourth-industrial-revolution.pdf

Eikebrokk, T. R., Aspø, K., Sajets, E., & Olsen, D. H. (2020). Co-creation for digitalization: A study of co-creation in Norwegian business clusters. In 19th Conference on e-Business, e-Services and e-Society (pp. 126–137). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44999-5_11

Eurostat. (2020). Industrial production (volume) index overview. https://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/data/database

Heavin, C., & Power, D. J. (2018). Challenges for digital transformation – towards a conceptual decision support guide for managers. Journal of Decision Systems, 27(Suppl. 1), 38–45. https://doi.org/10.1080/12460125.2018.1468697

Invest Lithuania. (2020). Lithuania economy transformation: 4 strategic directions [Lietuvos ekonomikos transformacija: 4 strateginės kryptys]. https://www.investlithuania.com/wp-content/uploads/Lietuvos-ekonomikos-transformacija-2020.pdf

Leichteris, E., Izgorodin, A., Jakubavičius, A., Jasėnas, A., Kudarauskienė, A., Van Der Molen, S., Leiputė, B. ir Bacevičius, P. (2018). Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelrodis 2019-2030. https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/Kelrodis%20LT%20v2.pdf

Lietuvos statistikos departamentas. (2020). Prekių eksportas (pagal įmonių dydžio grupes). https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize/#/

Melnikas, B. (2011). Transformacijų visuomenė: ekonomika, kultūra, inovacijos, internacionalizavimo procesai. Technika. https://doi.org/10.3846/1906-M

Nagulevičius, E. ir Jakubavičius, A. (2019). Gamybos proceso modernizavimas, pramonės skaitmenizavimo iššūkių kontekste. Iš 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ (p. 1–9), Vilnius, Lietuva. http://jmk.vvf.vgtu.lt/index.php/Verslas/2019/paper/viewFile/374/150

Qin, J., Liu, Y., & Grosvenor, R. (2016). A categorical framework of manufacturing for industry 4.0 and beyond. Procedia CIRP, 52, 173–178. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.08.005

Ramilo, R., & Embi, M. R. B. (2014). Critical analysis of key determinants and barriers to digital innovation adoption among architectural organizations. Frontiers of Architectural Research, 3(4), 431–451. https://doi.org/10.1016/j.foar.2014.06.005

Schwab, K. (2016). Profound and systemic change. In The fourth industrial revolution (pp. 11–13). World Economic Forum.

Statistikos departamentas. (2008). Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.). https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/24308/EVRK2red_klasif_leidinys.pdf

Urbach, N., & Röglinger, M. (2019). Digitalization cases. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95273-4

Užimtumo tarnyba. (2019). Lietuvos užimtumo tendencijos ir ateities prognozės. http://uzt.lt/wp-content/uploads/2019/04/tendencijos-2.pdf

Wang, S., Wan, J., Zhang, D., Li, D., & Zhang, C. (2016). Towards smart factory for industry 4.0: A self-organized multi-agent system with big data based feedback and coordination. Computer Networks, 101, 158–168. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2015.12.017

Xu, L. D., Xu, E. L., & Li, L. (2018). Industry 4.0: State of the art and future trends. International Journal of Production Research, 56(8), 2941–2962. https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1444806