Share:


Sustainable development of Lithuanian seacoast recreational objects

    Jonas Abromas Affiliation

Abstract

Recreational architecture is a branch of architectural activity whose main object is formation of recreational spaces (territories, buildings, complexes) and equipment. The goal of recreational architecture is to create optimal (comfortable, lovely and realizable) environment for all recreation types and forms. This goal is realized by projects which are based on scientific research and recommendations. This activity needs more than casual work and living environment. It needs special space and equipment: territory, water area, buildings, and rooms. Everything can be called recreational environment. Recreational environment can be of various dimensional scales: enormous seaside or lake areas intended for recreation, resorts, recreational institution complexes and many single buildings, beaches, forest parks, pools. Recreational environment is possible not only out of town but in town as well. Beginning of recreational architecture is observed in antique cultures, but as a separate specific architectural activity branch it rapidly began to spread in last century first half and in Lithuania – in the last four decades. In this work, analysis of evaluating recreational architecture is made seeking to reveal recreational architecture evaluating criteria and their use .


Article in Lithuanian.


Lietuvos pajūrio žemyninės dalies rekreacinės architektūros vertinimo problematika


Santrauka. Rekreacinės architektūros ištakos matomos jau antikinėse kultūrose, tačiau kaip atskira specifinė architektūrinės veiklos sritis sparčią plėtrą ji įgavo praeito šimtmečio pirmoje pusėje, o Lietuvoje – prieš ketvertą dešimtmečių. Rekreacinė architektūra – tai architektūrinės veiklos šaka, kurios objektas yra rekreacinių erdvių (teritorijų, pastatų, kompleksų) ir įrenginų  formavimas. Rekreacinės architektūros tikslas – sukurti optimalią (patogią, gražią ir įgyvendinamą) aplinką visoms rekreacijos rūšims ir formoms. Kaip žinome, vienas iš pagrindinių šiandieną kylančių uždavinių Lietuvos architektams, urbanistams, kraštotvarkininkams ir kitų sričių specialistams yra humaniškos architektūrinės aplinkos formavimas. Šiuo darbu, atliekant rekreacinės architektūros vertinimo problematikos analizė, siekiama išsiaiškinti esamus rekreacinės architektūros vertinimo kriterijus, jų tinkamumų vertinant rekreacinų architektūrų. Taip pat išanalizuoti šiandieną vyraujančias naujas rekreacinės architektūros statybos tendencijas ir visa tai apibendrinti išvadose.


Reikšminiai žodžiai: rekreacija, rekreacinė architektūra, Lietuvos pajūris, turizmas.

Keyword : recreation, recreational architecture, Lithuanian seacoast, tourism

How to Cite
Abromas, J. (2011). Sustainable development of Lithuanian seacoast recreational objects. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(2), 31-34. https://doi.org/10.3846/mla.2009.2.07
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
374
PDF Downloads
222
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.