Share:


Spreading of social responsibility principles in the companies of construction sector in Lithuania

Abstract

The article analyzes corporate social responsibility, its methods of evaluation, standards and indicators. An analysis of the involvement of Lithuanian companies in the field of social responsibility in the largest construction companies is also being carried out. The article analyzes the main problem areas that prevent effective implementation of the principles of social responsibility in the construction sector. The solutions for Lithuanian construction companies are presented in order to more effectively engage and develop a social responsibility initiative, as well as reveal the benefits of social responsibility that would be important not only for the company itself, but also contribute to the welfare of our society as a whole.


Article in Lithuanian.


Socialinės atsakomybės principų sklaida statybų sektoriaus įmonėse Lietuvoje


Santrauka


Straipsnyje analizuojama įmonių socialinė atsakomybė, jos vertinimo metodai, standartai ir rodikliai, atliekama Lietuvos didžiausių statybų sektoriaus įmonių įsitraukimo į socialinės atsakomybės veiklą analizė, nagrinėjamos pagrindinės probleminės sritys, neleidžiančios efektyviai vykdyti socialinės atsakomybės principų diegimo statybų sektoriuje. Pateikiami sprendimai, skirti Lietuvos statybų sektoriaus įmonėms, siekiant veiksmingiau įsitraukti bei plėtoti socialinės atsakomybės iniciatyvą, atskleidžiama socialinės atsakomybės nauda, kuri būtų svarbi ne tik pačiai įmonei, bet ir prisidėtų prie visos mūsų visuomenės gerovės kūrimo.


Reikšminiai žodžiai: įmonių socialinė atsakomybė, statybų sektorius, vertinimo metodai, ISO standartai, gairės, sprendimai.

Keyword : corporate social responsibility, construction sector, assessment methods, ISO standards, guidelines, solutions

How to Cite
Rakštelytė, J., & Lobanova, L. (2018). Spreading of social responsibility principles in the companies of construction sector in Lithuania. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 10. https://doi.org/10.3846/mla.2018.1068
Published in Issue
Jul 5, 2018
Abstract Views
982
PDF Downloads
988
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Bagdonienė, D., & Paulavičienė, E. (2010). Socialinės atsakomybės ir organizacijos vadybos sistemos integravimas. Kaunas: Ekonomika ir vadyba. ISSN 1822-6515. Prieiga per internetą: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=136a0fe3-59bc-482f-9fc9-ee37f3ab06bd%40sessionmgr4006

Bertašius, D. (2007). Evaluation of the industrial enterprises management systems effectiveness. Technological and Economic Development of Economy, 13(1), 3-9.

Birkin, F., Polesie, Th., & Lewis, L. (2009). A new business model for sustainable development: an exploratory study using the theory of constraints in Nordic organizations. Business Strategy & the Environment, 18(5), 277-290. https://doi.org/10.1002/bse.581

e-tar.lt. (2015). Lietuvos statybų sektoriaus plėtros ir vystymo 2015–2020 metų gairių patvirtinimas. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=4a443e3087a811e5b7eba10a9b5a9c5f

EMAS aplinkosaugos ir vadybos sistema. (2018). Prieiga per internetą: http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d35cc4cf-ac1a-46dc-add3-a2c643b6855f

Grundey, D. (2008). Applying sustainability principles in the economy. Technological and Economic Development of Economy, 14(2), 101-106. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.101-106

Gruževskis, B., Vasiljevienė, N., Moskvina, J., & Kleinaitė, I. (2006). Įmonių socialinė atsakomybė. Aktualūs socialinės politikos klausimai. Vilnius: Darbo socialinių tyrimų institutas. ISSN 1648-6269.

Gudonienė, V. ir Leipuvienė, K. (2007). Socialinių iniciatyvų versle analizė: nauda, kaštai, įtaka verslui ir visuomenei. UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“.

Gudonienė, V., & Volungytė, V. (2007). Įmonių socialinė atsakomybė – altruizmas ar nauda? UAB Ekonominės konsultacijos tyrimai.

ISO 14 001 standartas. Prieiga per internetą: http://www.isostan-dartai.lt/iso-14001-aplinkosauga/

SA 8000 standartas. Prieiga per internetą: http://www.isostand-artai.lt/sa-8000/

Išoraitė, M. (2013). Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas. Verslo sistemos ir ekonomika, 3(2), 248-265. Prieiga per internetą: https://www3.mruni.eu/ojs/business-systems-and-economics/article/view/1483

Juščius, V., & Griauslytė, J. (2014). Lietuvos įmonių socialinės atsakomybės ataskaitų taikymas verslo praktikoje. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 69, 55-70. https://doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2014.69.4

Kleinaitė, I. (2007). Įmonių socialinės atsakomybės gairės mažoms ir vidutinėms įmonėms ir geros praktikos pavyzdžiai. Vilnius: Atsakingo verslo praktika.

Kovaliov, R., Snieška, V., & Simanavičius A. (2009). Lietuvos autoverslo įmonių ĮSA vertinimas. Ekonomika ir vadyba, 14, 294-300. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Leonard, D., & McAdam, R. (2003). Corporate social responsibility. Quality and Etichs. Retrieved from http://www.texas-quality.org/SiteImages/125/Reference%20Library/Social%20Responsibility%

Mauricienė, I., & Paužolienė, J. (2015). Įmonių socialinės atsakomybės svarba: visuomenės požiūris. Regional formation and development studies, 10(2), 123-132.

Neverauskienė, L., & Pavlovska, I. (2017). Verslo socialinės atsakomybės iniciatyvos įgyvendinimas Lietuvos statybų sektoriaus įmonėse: situacijos analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis, 9(2), 171-182. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1026

OHSAS 1801 standartas. Prieiga per internetą: http://www.isostandartai.lt/ohsas-18001/

Paužolienė, J. (2010). Socialinės atsakomybės įtaka darniam verslui. Jaunųjų mokslininkų darbai, 1(26), 115-120.

Potašinskaitė, M., & Draugelytė, A. (2013). Įmonių socialinės atsakomybės dedamųjų fragmentiškas naudojimas Lietuvoje. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 35(3), 339-346.

Seiliūtė, J. (2013). Socialinės atsakomybės įtvirtinimo potencialo verslo organizacijoje vertinimas (Daktaro disertacija). Socialiniai mokslai, vadyba.

Skačkauskienė, I., & Valentinovič, J. (2016). Apmokestinimo teisingumo ir socialinės atsakomybės Lietuvoje tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis, 8(2), 171-181. https://doi.org/10.3846/mla.2016.896

Slapikaitė, I. (2017). Įmonių socialinės atsakomybės vertinimas finansuotojo požiūriu (Daktaro disertacija). Vilnius: Technika. Prieiga per internetą: http://dspace.vgtu.lt/bit-stream/1/3508/13/Disertacija_2017_INDRE%20SLAPI-KAITE.pdf

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. (2012). Įmonių socialinės atsakomybės pažangos Lietuvoje šalies lygmeniu 2008–2011 m. vertinimo ataskaita. Prieiga per internetą: http://csrbaltic.lt/wp-content/uploads/2013/04/ISA-pazangos-vertinimo-2008-2011m-ataskaita.pdf

Šimanskienė, L. ir Paužonienė, J. (2010). Įmonių socialinės atsakomybės svarba Lietuvos organizacijoms. Management Theory ant and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 20(1), 1-9.

United Nations Global Compact. (2017). Retrieved from https://www.unglobalcompact.org/

Vasiljevienė, N. ir Vasiljevas, A. (2008). Verslo įmonės santykiai – įmonių socialinė atsakomybė. Kaunas: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai.