Share:


Analysis of foreign direct investment influence on national economy

Abstract

In the paper there were analyzed foreign direct investments (FDI) in the ten Central and East Europe countries which are included in the European Union (EU). IT is theoretically and virtually justified positive and negative FDI influence to country’s economic growth. Based on statistical data there were written up FDI dynamics in the world, Central and Eastern Europe countries. There were analyzed applications of FDI incentives. There were given the methodology which allows quantifying connection strength between GDP and FDI flows in the analyzing countries using correlation analysis. Results of analysis allow proving hypothesis (it is existing positive link between FDI and GDP inflows in the Central and East Europe countries) and enable to plan economic policy in aspect of foreign capital more exactly.


Article in Lithuanian.


Tiesioginių užsienio investicijų poveikio šalies ekonomikai analizė


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos tiesioginės užsienio investicijos (TUI) dešimtyje Centrinės ir Rytų Europos šalių (priklausančių Europos Sąjungai (ES)). Teoriškai ir praktiškai pagrindžiamas teigiamas ir neigiamas užsienio kapitalo poveikis šalies ūkio plėtrai. Remiantis statistiniais duomenimis, aprašoma TUI srautų dinamika pasaulyje, Centrinės ir Rytų Europos šalyse. Analizuojamos paskatos, taikomos užsienio investicijoms. Pateikiama metodika, leidžianti kiekybiškai įvertinti ryšio stiprumą tarp BVP ir TUI srautų nagrinėjamose valstybėse, naudojant porinę koreliacinę analizę. Tyrimo rezultatai leidžia patvirtinti iškeltą hipotezę (egzistuoja teigiamas ryšys tarp TUI srautų ir ekonominio augimo analizuojamose Centrinės ir Rytų Europos šalyse) ir leidžia tiksliau planuoti ekonominę politiką užsienio kapitalo atžvilgiu.


Reikšminiai žodžiai: tiesioginės užsienio investicijos, bendrasis vidaus produktas, ekonomikos augimas, koreliacinė analizė.

Keyword : Foreign direct investment, gross domestic product, economic growth, correlation analysis

How to Cite
Brenkevičiūtė, R. (2010). Analysis of foreign direct investment influence on national economy. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(2), 11-17. https://doi.org/10.3846/mla.2010.028
Published in Issue
Apr 30, 2010
Abstract Views
292
PDF Downloads
406
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.