Share:


Biometric features in person recognition systems

Abstract

Lately a lot of research effort is devoted for recognition of a human being using his biometric characteristics. Biometric recognition systems are used in various applications, e. g., identification for state border crossing or firearm, which allows only enrolled persons to use it. In this paper biometric characteristics and their properties are reviewed. Development of high accuracy system requires distinctive and permanent characteristics, whereas development of user friendly system requires collectable and acceptable characteristics. It is showed that properties of biometric characteristics do not influence research effort significantly. Properties of biometric characteristic features and their influence are discussed.


Article in Lithuanian.


Biometriniai požymiai asmens atpažinimo sistemose


Santrauka. Šiuo metu daug dėmesio skiriama tiksliam žmogaus tapatybės nustatymui, ypač pagal asmeninius bruožus, kurių žmogus neturi atsiminti, negali pamesti. Kuriamos biometrinės asmens atpažinimo sistemos taikomos daugelyje sričių nuo asmens identifikavimo kertant šalies sieną iki šaunamojo ginklo, leidžiant juo naudotis tik asmeniui, kuriam jis buvo išduotas. Straipsnyje apžvelgiami asmens biometriniai bruožai ir jų savybės, lemiančios sėkmingą jų pritaikymą asmeniui atpažinti. Tirta, kaip naudojamų bruožų savybės įtakoja biometrinių sistemų atpažinimo tikslumą ir patogumą vartotojui bei mokslinių straipsnių skaičių. Pastebėta, jog didelio tikslumo atpažinimo sistemoms naudojamas bruožas turi būti skiriantis ir nuolatinis, o mažesnio – priimtinas vartotojui ir lengvai išmatuojamas. Nustatyta, kad bruožų savybės beveik neįtakoja publikacijų skaičiaus, aptarti kiti faktoriai, galintys įtakoti tyrimų apimtis. Nagrinėjamas paimto biometrinio mėginio transformavimo į požymius reikalingumas. Aptariami plačiausiai naudojami biometrinio mėginių požymiai ir jų savybės bei įtaka sistemos atpažinimo tikslumui bei veikimo greičiui.


Reikšminiai žodžiai: biometrija, bruožai, požymiai, atpažinimas.

Keyword : biometry, traits, features, recognition

How to Cite
Ivanovas, E. (2010). Biometric features in person recognition systems. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(1), 23-26. https://doi.org/10.3846/mla.2010.005
Published in Issue
Feb 28, 2010
Abstract Views
414
PDF Downloads
321
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.