Vol 31 No 4 (2023)

Published: 2023-10-25

Articles

Page 240–247

Pollution removal capacities of aquatic plant species in the Datong Wetland Park in North China

Wei Wang, Wujie Lv, Jiaying Li, Xiang Jiao, Zhiqing Ma
Abstract 223 | PDF Downloads 181 | DOI https://doi.org/10.3846/jeelm.2023.20049

Page 248–254

Co-recycling of sewage sludge and garden waste biochar: as a growing medium for landscape plant

Han Sheng, Jiayi Feng, Yuantong Yang, Haider Fasih Ullah, Weixin Peng, Xu Li, Fengling Long, Daoming Wu, Shucai Zeng
Abstract 221 | PDF Downloads 209 SM Downloads 91 | DOI https://doi.org/10.3846/jeelm.2023.20042

Page 266–274