Share:


Change dynamics of biogenic matter in river waters of southeast Lithuania during periods of different wateriness

Abstract

Water protection is one of the most all‐round regulated areas of the EU environmental control. In order to prognose the state of water ecosystem it is necessary to evaluate its long‐term changes. The paper analyses water quality of three southeast Lithuanian rivers (the Streva, the Merkys, the Šventoji) during the last three decades. The dependence of river water abundance and biogenic matter (mineral nitrogen and phosphorus) concentrations and amount changes was analysed. By investigating the annual data of biogenic matter concentrations and discharges during the period of 30 years, it is established that there is no dependence. After an additional sampling (3 times a month) of surface waters it is established that the dependence is strong, the coefficient of correlation fluctuates from 0,5 to 0,99.


Biogeninių medžiagų pokyčių dinamika pietryčių Lietuvos upių vandenyse skirtingo vandeningumo laikotarpis


Santrauka. Vandens apsauga yra viena iš visapusiškiausiu reguliuojamų ES aplinkos apsaugos sričių. Norint prognozuoti vandens ekosistemų būklę būtina įvertinti jų ilgalaikę kaitą. Straipsnyje nagrinėjama trijų Pietryčių Lietuvos upių (Strėva, Merkys, Šventoji) vandens kokybė per tris pastaruosius dešimtmečius. Analizuota priklausomybė tarp biogeninių medžiagų (mineralinis azotas ir fosforas) koncentracijų bei kiekiu kitimo ir upių vandeningumo. Tiriant 30 metų laikotarpio metinius biogeninių medžiagų koncentracijų bei debitų duomenis nustatyta, kad priklausomybes nėra. Tačiau nagrinėjant tam tikrais įvairaus vandeningumo laikotarpiais, išskiriant mėnesiais, akivaizdi sąsaja, koreliacijos koeficientas kinta nuo 0,3 iki 0,6. Paėmus papildomus paviršinių vandenų mėginius (3 kartus per mėnesį) nustatyta, kad priklausomybė tarp biogeninių medžiagų ir debito yra ryški, koreliacijos koeficientas kinta nuo 0,5 iki 0,99.


Reikšminiai žodžiai: mineralinis azotas, mineralinis fosforas, nuotėkio tūris, debitas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : mineral nitrogen, mineral phosphorus, run‐off volume, yield

How to Cite
Bagdžiūnaite‐Litvinaitiene, L. (2004). Change dynamics of biogenic matter in river waters of southeast Lithuania during periods of different wateriness. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 12(4), 146-152. https://doi.org/10.3846/16486897.2004.9636836
Published in Issue
Dec 31, 2004
Abstract Views
225
PDF Downloads
168
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.