Share:


Investigation of soil pollution with heavy metals in Lithuanian military grounds

    Saulius Vasarevičius Affiliation
    ; Kristina Greičiūte Affiliation

Abstract

Military grounds are the largest military activity territories in Lithuania. In some of them, military activities are going on for more than 100 years. Specific nature of long‐term activities carried out in military grounds with military equipment, weapons, ammunition and different busters have caused the anomalies of pollution with heavy metals in some places. And what is more, in many places the environment is polluted with oil products, remains of bullets and explosive devices can be found in tactical fields, and continuous devastation has resulted in a sandy soil. The damage caused to the environment by military activities is not limited with pollution of military grounds and surrounding landscapes with different chemical substances. Water that gets into the soil destroys the remains of explosives and ammunition, filters into the deeper layers of the soil and poses a risk of pollution. The surface layer of the soil is a barrier protecting subsoil water against pollution with different chemical substances. By the extent of soil pollution, it could be judged about the risk of subsoil water pollution. The carried out investigation was aimed at finding out the distribution of heavy metals characteristic of munition (zinc, copper, lead) in the deeper layers of the soil (up to 1‐meter depth) and the trends of its changes. Tests were carried out in two major military grounds of Lithuania located in different places but used for the same purpose. The received results allowed not only to evaluate the extent of pollution with heavy metals but also to determine the peculiarities of their migration. 


Gruntų taršos sunkiaisiais metalais tyrimais Lietuvos kariniuose poligonuose


Santrauka. Didžiausios karinės teritorijos Lietuvoje – kariniai poligonai. Kai kuriuose iš jų karinė veikla vyksta jau daugiau nei 100 metų. Dėl specifinės veiklos, ilgus metus vykdomos kariniuose poligonuose, karinės technikos, ginklų, amunicijos bei įvairių sprogstamųjų užtaisų naudojimo kai kur susiformavo užterštumo sunkiaisiais metalais anomalijos. Be to, daug kur aplinka užteršta naftos produktais, taktinių mokymų laukuose mėtosi kulkų ir sprogstamųjų užtaisų liekanos, o dėl nuolatinių pažeidimu vyrauja smėlingas gruntas. Žala aplinkai dėl karinės veiklos – tai ne tik poligonų bei aplinkinių teritorijų dirvožemio užtarša įvairiomis cheminėmis medžiagomis. Vanduo, patenkantis į dirvožemį, ardo sprogmenų ir amunicijos liekanas, filtruojasi į gilesnius dirvožemio sluoksnius. Kyla jų užtaršos pavojus. Paviršinis dirvožemio sluoksnis yra barjeras, saugantis gruntinius vandenis nuo užtaršos įvairiomis cheminėmis medžiagomis. Pagal dirvožemio užterštumą galima spręsti apie gruntiniu vandenų užtaršos pavojų. Atlikto tyrimo tikslas buvo nustatyti sunkiųjų metalų, būdingų sprogstamiesiems užtaisams (cinko, vario, švino), pasiskirstymą gilesniuose (iki 1 m) dirvožemio sluoksniuose bei jų koncentracijų kitimo tendencijas. Tyrimai buvo atlikti dviejuose didžiausiuose tos pačios paskirties Lietuvos poligonuose, esančiuose skirtingose vietovėse. Gautieji rezultatai leido įvertinti ne tik taršos sunkiaisiais metalais išplitimą paviršiniame dirvožemio sluoksnyje, bet ir nustatyti migracijos ypatumus.


Reikšminiai žodžiai: kariniai poligonai, neigiamas poveikis, dirvožemis, tarša, sunkieji metalai, migracija.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : military grounds, soil, pollution, heavy metals, migration

How to Cite
Vasarevičius, S., & Greičiūte, K. (2004). Investigation of soil pollution with heavy metals in Lithuanian military grounds. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 12(4), 132-137. https://doi.org/10.3846/16486897.2004.9636834
Published in Issue
Dec 31, 2004
Abstract Views
307
PDF Downloads
196
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.