Share:


Influence of chlorides and sulphates on quality of biological wastewater treatment using enzyme preparations

    Audra Skaisgiriene Affiliation
    ; Pertas Vaitiekūnas Affiliation
    ; Vytenis Zabukas Affiliation

Abstract

The biological treatment method is widely used in Lithuania due to its high efficiency, low cost and suitability for treating various types of wastewater. After technological processes various mineral substances, such as chlorides and sulphates, get into water bodies. These substances are not removed from wastewater by the biological treatment method. The purpose of this study is to determine the concentrations of chlorides and sulphates, investigate the influence of enzyme preparations upon quality and energy consumption and assess energy changes in the trophic food chain during biological treatment. To analyse the mineral salt influence of the biooxidation process a series of laboratory tests was carried out: biochemical oxygen consumption (BOD), activated sludge concentration and other indexes. It is found experimentally that a 400 mg/l concentration of chlorides disarranges the activity of microorganisms, and at a 700 mg/l concentration active sludge is no longer suitable for biological treatment. Also, we investigated the effect of a ferment preparation “Roebic” on effluence of sewage treatment. In a tank with an enzyme the total amount of energy after treatment increases by 5–30%. It is determined by calculating the accumulation of energy in an active‐sludge system that an enzyme preparation increases the energy levels of the system.


Chloridų ir sulfatų įtaka biologinio nuotekų valymo kokybei naudojant fermentinį preparatą


Santrauka. Biologinio valymo metodas dėl didelio efektyvumo, pigumo ir tinkamumo valyti įvairias nuotekų rūšis plačiai taikomas Lietuvoje. Po įvairių technologinių procesų į vandens telkinius patenka įvairių mineralinių medžiagų, kaip pavyzdžiui, chloridai ir sulfatai. Šios medžiagos biologinio valymo būdu iš nuotekų nepašalinamos. Nagrinėjama, kokios chloridų ir sulfatų koncentracijos turi įtakos biologinio nuotekų valymo kokybei, tiriama fermentinio preparato įtaka aktyviojo dumblo kokybei ir energijos sąnaudoms, apskaičiuota energijos pokyčiai mitybinėje mikroorganizmų grandyje biologinio valymo metu. Siekiant išanalizuoti mineralinių druskų įtaką biooksidaciniams procesams buvo atlikta keletas laboratorinių tyrimų: nustatytas BDS5, aktyviojo dumblo koncentracija ir kt. Eksperimento metu nustatyta, kad 400 mg/l chloridų koncentracija sutrikdo mikroorganizmų veiklą, o kai ji esti 700 mg/l, – aktyvusis dumblas visiškai nebetinka biologiniam valymui. Taip pat buvo tiriama fermentinio preparato „Roebic“ įtaka nuotekų valymo kokybei. Rezervuare, veikiančiame su fermentiniu preparatu, bendrasis energijos kiekis po valymo padidėjo nuo 5 iki 30 %. Apskaičiavus energijos akumuliaciją aktyviojo dumblo sistemoje, nustatyta, kad fermentinis preparatas suteikia sistemai papildomos energijos.


Reikšminiai žodžiai: aktyvusis dumblas, fermentai, biologinis nuotekų valymas, sulfatai, chloridai.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : activated sludge, enzymes, biological wastewater treatment, sulphates, chlorides

How to Cite
Skaisgiriene, A., Vaitiekūnas, P., & Zabukas, V. (2004). Influence of chlorides and sulphates on quality of biological wastewater treatment using enzyme preparations. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 12(3), 91-95. https://doi.org/10.3846/16486897.2004.9636825
Published in Issue
Sep 30, 2004
Abstract Views
408
PDF Downloads
354
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.