Share:


Testing on noise level prevailing at motor vehicle parking lots and numeral simulation of its dispersion

    Pranas Baltrėnas Affiliation
    ; Dainius Kazlauskas Affiliation
    ; Egidijus Petraitis Affiliation

Abstract

In Vilnius and in other bigger towns the noise generated by mobile sources accounts for up to 90% of the total noise level in a town. A high noise level is detected at motor vehicle parking lots. To measure this noise level, testing was carried out at guarded parking lots which were divided into certain types. One lot of each type was chosen for testing. The number of measuring spots was conditioned by the size of a lot. The data obtained during testing reveal that the highest noise level is generated not at a parking lot but on a nearby street. Such conclusions are proved by the results of testing carried out at a parking lot on Č. Sugihara street. Although this lot parks over 100 vehicles, the equivalent noise level is 47 dBA. Basing on the testing data, the numeral simulation of the noise dispersion in areas in the vicinity of parking lots has been run with the help of the numeral simulation software IMMI.


Triukšmo automobilių stovėjimo aikštelės tyrimai ir jo sklidimo skaitinis modeliavimas


Santrauka. Vilniuje ir kituose didesniuose miestuose mobiliųjų šaltinių skleidžiamas triukšmas sudaro iki 90 % viso miesto triukšmo lygio. Aukštas triukšmo lygis esti automobilių stovėjimo aikštelėse. Siekiant jį įvertinti atlikti tyrimai. Saugomas automobilių stovėjimo aikšteles suskirsčius pagal pobūdį, pasirinkta po vieną skirtingo tipo aikštelę. Matavimo taškų skaičių lėmė aikštelės dydis. Gauti tyrimų duomenys rodo, kad didžiausias triukšmas sklinda ne iš pačios automobilių stovėjimo aikštelės, o iš šalia esančios gatvės. Tokią išvadą įrodo triukšmo lygio automobilių stovėjimo aikštelėje Č. Sugiharos gatvėje tyrimo rezultatai. Nors šioje aikštelėje saugoma per 100 automobilių, tačiau nustatyta, kad joje ekvivalentusis triukšmo lygis – 47 dBA. Remiantis tyrimų duomenimis, atliktas triukšmo sklidimo į šalia automobilių stovėjimo aikštelių esančią teritoriją skaitinis modeliavimas. Modeliavimui naudojama skaitinio modeliavimo programa IMMI.


Reikšminiai žodžiai: transportas, triukšmas, automobilių aikštelės, modeliavimas, skaitinis.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : traffic, noise, parking lots, modelling, numeral simulation

How to Cite
Baltrėnas, P., Kazlauskas, D., & Petraitis, E. (2004). Testing on noise level prevailing at motor vehicle parking lots and numeral simulation of its dispersion. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 12(2), 63-70. https://doi.org/10.3846/16486897.2004.9636819
Published in Issue
Jun 30, 2004
Abstract Views
267
PDF Downloads
167
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.