Share:


Investigation and evaluation of landfill leachate permeability in the soil

    Saulius Vasarevičius Affiliation
    ; Jelena Čegariova Affiliation
    ; Danute Sližyte Affiliation

Abstract

Today waste management is one of the most important environmental problems, danger that used landfills and their collected leachate can cause. This paper analyses the filtration coefficient of soils typical of landfill assessment by air conditions and different density of soils. Heavy metal concentrations were determined by using the flame absorption spectrometric method. Besides, the results of modeling heavy metal permeability are presented here. Dependence of heavy metal permeability characteristics on soil density are described. Experimental investigation and modeling of heavy metal permeability in the soil allowed us to determine that the least permeable soil is dusty sandy grit.


Sąvartyno filtrato skvarbos dirvožemyje tyrimai ir įvertinimas


Santrauka. Šiandien viena iš svarbiausių aplinkosauginių problemų yra atliekų tvarkymas, grėsmę keliantys seni sąvartynai bei juose susikaupęs filtratas. Eksperimentų tikslas buvo atlikti sąvartyno filtrato skvarbos eksperimentinius tyrimus, įvertinti filtrate esančių sunkiųjų metalų koncentracijas ir sumodeliuoti jų sklaidą dirvožemiuose. Eksperimentas atliktas su gruntais, būdingais sąvartynu vietovėms. Filtrato imta iš Šiaulių regiono Kairių sąvartyno filtrato surinkimo griovio. KF‐OOM įrenginiu buvo nustatyti skirtingo tankio gruntų filtracijos koeficientai, esant skirtingoms oro sąlygoms. Taikant liepsnos absorbcijos spektrometrijos metodą, apskaičiuotos sunkiųjų metalų koncentracijos filtrate. Šiaulių regiono pagrindinio sąvartyno (Kairiai) filtratas yra surenkamas į griovius. Nustačius sunkiųjų metalų koncentracijas filtrate gaunama, kad mangano, chromo, nikelio ir kobalto koncentracijos yra gana didelės, palyginti su kitų sąvartynų filtrato sudėtimi. Didžiausias filtrate yra nikelio kiekis – 0,39 mg/l. Pagal gautas koncentracijas VS2DTI programa buvo sumodeliuotas sunkiųjų metalų skverbimosi dirvožemyje pobūdis. Skirtinguose gruntuose jis yra skirtingas. Atlikus eksperimentinius tyrimus bei sunkiųjų metalų sklaidos modeliavimą, nustatyta, kad mažiausiai laidus filtratui bei teršalams gruntas yra dulkingas smėlingas žvyras.


Reikšminiai žodžiai: sąvartynas, filtratas, fltracijos koeficientas, atominės absorbcinės spektrofotometrijos metodas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : landfill, leachate, filtration coefficient, flame absorption spectrometric method

How to Cite
Vasarevičius, S., Čegariova, J., & Sližyte, D. (2005). Investigation and evaluation of landfill leachate permeability in the soil. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 13(3), 108-115. https://doi.org/10.3846/16486897.2005.9636857
Published in Issue
Sep 30, 2005
Abstract Views
250
PDF Downloads
170
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.