Share:


Assessing bottom sediment contamination with heavy metals in the Klaipėda port semi-closed bays

    Arūnas Galkus Affiliation
    ; Rimutė Stakėnienė Affiliation
    ; Kęstutis Jokšas Affiliation
    ; Lina Lagunavičienė Affiliation

Abstract

The present paper reports the results obtained by investigation of surface bottom sediment contamination with Cu, Zn, Ni, Pb, Cr, Cd, Hg in three largest semi-closed bays of Klaipėda Port in 2008 and 2009. The concentrations of heavy metals and organic carbon same as the percentages of 6 granular fractions were determined at 41 stations. The contamination level was established by calculating the Nemerov's pollution index. The major factors responsible for sediment contamination with heavy metals and distribution patterns of discrete pollutants and different pollution areas were determined. By comparison of the obtained results with the results of 1998, the changes of sediment contamination with heavy metals in the last ten years were evaluated. It was determined that bottom sediments not contaminated with heavy metals are dominant in the semi-closed bays of Klaipėda port. Heavy contamination with nickel, and moderate contamination with zinc and copper only occur in small areas.


Article in English.


Klaipėdos uosto pusiau uždarų įlankų dugno nuosėdų užterštumo sunkiaisiais metalais vertinimas


Santrauka. Nagrinėjami trijų didžiausių Klaipėdos uosto pusiau uždarų įlankų paviršinių dugno nuosėdų užterštumo sunkiaisiais metalais 2008–2009 m. ypatumai. Tyrimų tikslas – įvertinti nuosėdų užterštumo sunkiaisiais metalais Cu, Zn, Ni, Pb, Cr, Cd, Hg lygį ir nustatyti taršos tendencijas. Tikslui įgyvendinti 41 stotyje nustatytos metalų ir organinės anglies koncentracijos bei nuosėdų šešių granulinių frakcijų procentiniai kiekiai. Užterštumo lygiui nustatyti apskaičiuotas Nemerovo užterštumo indeksas, atlikta jo reikšmių erdvinio pasiskirstymo analizė. Nustatyti svarbiausi nuosėdų užterštumą sunkiaisiais metalais lemiantys veiksniai, skirtingo užterštumo nuosėdų arealų ir įvairių taršos elementų pasiskirstymo ypatumai. Gautus rezultatus palyginus su analogiškais 1998 m. tyrimų rezultatais, įvertinti nuosėdų užterštumo sunkiaisiais metalais pokyčiai per dešimtmetį. Įrodyta, kad Klaipėdos uosto pusiau uždarose įlankose vyrauja sunkiaisiais metalais neužterštos dugno nuosėdos. Tik nedideliuose arealuose yra dugno nuosėdų, labai užterštų nikeliu, vidutiniškai užterštų cinku ir variu.


Reikšminiai žodžiai: dugno nuosėdosužterštumassunkieji metalaiKlaipėdos uostasdumblassmėlis

Keyword : pollution of geoenvironment, bottom sediments, heavy metals, Klaipėda Port, mud, sand

How to Cite
Galkus, A., Stakėnienė, R., Jokšas, K., & Lagunavičienė, L. (2012). Assessing bottom sediment contamination with heavy metals in the Klaipėda port semi-closed bays. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 20(4), 307-315. https://doi.org/10.3846/16486897.2012.660883
Published in Issue
Nov 22, 2012
Abstract Views
361
PDF Downloads
284
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.