Share:


Methods of synthesis of technical and organisational-technological solutions in construction/Synthesemethoden der technischen und organisatorisch-technologischen Lösungen im Bauwesen

    Edmundas K. Zavadskas Affiliation
    ; Leonas Ustinovičius Affiliation

Abstract

Quite frequently one has to solve variant synthesis multicriterial selection problems in construction. These problems consist of many technical-organisational solutions interacting with each other.  The solution of each problem can be made of two or more alternatives.  In each step k according to j, the effectiveness criterion is selected from variants i. Using the entropy method the weights of effectiveness indices in each step are calculated. By the criterion k(1) the effectiveness of variants in each step is determined. From the row of priorities obtained the first two variants are selected and they are repeatedly calculated by the same methods. The selection of variants (branches) synthesised is made by the criterion Ωs (2). A priority row of variants is determined according to the rule that the greater value of Ωs means the best variant (3).  The second algorithm is used when there are more than two variants in the steps of problem. A joint matrix between separate steps of solutions is determined. Weights of criteria for each step are determined using the entropy method. It is necessary to regulate the values of importance according the number of variants. The weights obtained by the method of entropy are multiplied by the coefficient considering the number of alternatives analysed (4). The final valuation of branch is obtained according to the formula No 5. The best synthesis result is the one, having the largest Ωs value. The values of criteria effectiveness of each step of each net program branch are summed, when priorities are determined using the same coefficients of effectiveness. The weights are summed using formula 6. It is possible to calculate the priorities of alternatives using the ideal point method. The methods mentioned above were used to solve real life construction problems.


Techninų ir organizacinių technologinių statybos sprendimų sintezės metodai


Santrauka. Statyboje dažnai tenka sprěsti variantų sintezės daugiakriterinės atrankos uždavinius. Juos sudaro daug tarpusavyje susijusių techniniq ir organizacinių-technologinių sprendinių. Kiekvieno uždavinio etapo sprendimas gali būti sudarytas iš dviejų arba daugiau variantų. Kai kiekvienas uždavinio etapas yra sudarytas iš dviejų variantų uždavinį galima spręsti tinklinių diagramų būdu. Kiekviename etape k pagal j efektyvumo kriterijus renkama iš i variantių Entropijos metodu nustatomi kiekvieno etapo efektyvumo rodiklių reikšmingumai. Variantų efektyvumas kiekviename etape nustatomas pagal kriterijų k(1). Iš gautos prioritetų eilės atrenkami du pirmieji variantai, kurie pakartotinai perskaičiuojami pagai tą. pačią metodiką. Sintezuojamų variantų (šakų) atranka atliekama remiantis kriterijumi Ωs (2). Remiantis sąlyga, kad didesnė Ωs reikšmė atitinka geriausią variantą nustatoma variantų prioritetų seka (3). Kai uždavinio etapuose yra daugiau negu du variantai, imamas antrasis algoritmas. Pradžioje sudaroma junginių matrica tarp atskirų etapų sprendinių. Entropijos būdu nustatomi kiekvieno etapo kriterijų reikšmingumai. Priklausomai nuo variantų skaičiaus būtina sureguliuoti reikšmingumų vertes. Entropijos būdu gauti reikšmingumai dauginami iš koeficiento, kuriuo įvertinamas analizuojamų variantų skaičius (4). Galutinis Šakos įvertinimas gaunamas pagal 5 formulę. Geriausias sintezės variantas tas, kurio Ωs reikšmė yra didžiausia. Kai prioritetai nustatomi esant vienodoms efektyvumo rodiklių grupėms visuose etapuose, sumuojami visų tinklinės diagramos šakų visų etapų efektyvumo rodiklių reikšmingumai (3 algoritmas). Efektyvumo reikšmės sumuojamos pagal 6 formulę. Variantų prioritetiškumo skaičiavimus galima atlikti ir atstumo iki idealaus taško metodu. Minėti metodai buvo taikomi sprendžiant praktinius statybos uždavinius.


Article in German.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Zavadskas, E. K., & Ustinovičius, L. (1999). Methods of synthesis of technical and organisational-technological solutions in construction/Synthesemethoden der technischen und organisatorisch-technologischen Lösungen im Bauwesen. Journal of Civil Engineering and Management, 5(4), 285-289. https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531476
Published in Issue
Aug 31, 1999
Abstract Views
339
PDF Downloads
255
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.