Share:


Kraštovaizdžio pritaikymas ir pertvarkymas statant Kauno tvirtovę

Abstract

Landscape adaptation and reconstruction during Kaunas fortress construction


In spring of 2005 Kaunas city became a partner in the project “Baltic Fort Route“ of the program INTERREG IIIB BSR financed by the European Union. The aim of the project is preservation and effective adaptation of fortress territories for tourism. On the other hand, it should be observed that free land areas in Kaunas and around it are being intensively assimilated what may do damage to the defence objects of Kaunas Fortress and thus deteriorate their visual significance. The limits of landscape modifications should be clearly determined.
During the construction process of the Fortress the peculiarities of the geomorphological system and hydrographic net of Kaunas environs were well explored and considered. The whole landscape of Kaunas environs was reconstructed according to the needs of the Fortress.
The defence objects of the Fortress still have a great effect on the landscape of the city and its surrounding territories. Major part of the territories of the Fortress objects were turned into the areas of green plantation. According to the visual influence of the forts and fortifications on the environment, the mentioned objects may be divided into groups. The author presents proposals on the management of the defence objects and areas of green plantation of the Fortress that could provide for maximal possibilities in respecting their authentic view.


Article in Lithuanian.


Santrauka. Kauno miestas dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamoje programoje Interreg III B BSR projekte „Baltijos tvirtovių kultūrinio turizmo kelias“. Projekto tikslas – išsaugoti ir efektyviai panaudoti tvirtovių teritorijas turizmui. Tuo pat metu Kaune ir jo apylinkėse vis intensyviau užstatomi dar laisvi žemės plotai. Svarbu žinoti, kiek galima keisti miesto apylinkių kraštovaizdį, kad nenukentėtų tvirtovės gynybiniai objektai ir jų vizualinė reikšmė.
Statant tvirtvę buvo atsižvelgta į Kauno apylinkių geomorfologinės sruktūros ir hidrografinio tinklo ypatybes. Tvirtovės reikmėms pertvarkytas visas Kauno apylinkių kraštovaizdis.
Tvirtovės gynybiniai objektai ir dabar turi didelės reikšmės miesto ir aplinkinių teritorijų kraštovaizdžiui. Dauguma tvirtovės objektų teritorijų apaugo savaimine augalija. Pagal fortų ir įtvirtinimų vizualinę įtaką aplinkai šiuos objektus galima suskirstyti į grupes. Pateikiami siūlymai, kaip tvarkyti tvirtovės gynybinius objektus ir žėlinius, kad būtų sudarytos maksimalios galimybės respektuoti autentišką jų vaizdą.


Reišminiai žodžiai: Baltijos tvirtovių kultūrinio turizmo kelias, kraštovaizdis, gynybinių objektų vizualinė reikšmė, geomorfologinė ir hidrografinė sistema, želdynų tvarkymo siūlymai.


First Published Online: 22 May 2013

Keyword : Baltic Fort Route, landscape, visual significance of defence objects, geomorphological and hydrographic system, proposals for managing areas of green plantation

How to Cite
Steponaitytė, N. (2006). Kraštovaizdžio pritaikymas ir pertvarkymas statant Kauno tvirtovę. Journal of Architecture and Urbanism, 30(4), 204-218. https://doi.org/10.3846/13921630.2006.10697081
Published in Issue
Dec 31, 2006
Abstract Views
350
PDF Downloads
436
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.