Share:


Peculiarities of genesis, development and values of Vilnius historic suburbs

    Dalia Dijokienė Affiliation

Abstract

The object of investigation is peculiarities of the genesis, development and values of Vilnius historic suburbs. Historic suburbs are the territories of a town which at one stage of their genesis were suburbs and their founding is interrelated with the founding of the town and which were in formation until the mid nineteenth century. The territory under study is the administrative boarders of Vilnius in 1939–1940. Most European towns no longer have such territories: they have lost their uniqueness, gradually disappeared or were destroyed during wars and have been replaced by modern urban structures and parks. In Lithuania the historic kernels of towns are still surrounded by historic suburbs. The investigation includes a chronological table presenting the development of Vilnius town, an analysis of the following urban structure elements of the suburbs: the network of streets; the structure of land holdings; the type of building-up of squares, streets and land holdings; complexes and ensembles of buildings; distinct features of the natural settings; panoramas and silhouettes; compositional links with the town’s kernel; distinctive urban and architectural features of the historic suburbs under study preserved up to date. The reasons of founding of the suburbs are defined and their types are distinguished. It is stated that historic suburbs have historic and cultural value. The values of historic suburbs play a role in the preservation of the town’s uniqueness and supplement the process of the town’s formation.


Vilniaus istorinių priemiesčių genezės, raidos ir vertybių ypatumai


Santrauka


Nagrinėjami Vilniaus istorinių priemiesčių kilmės, raidos ir vertybių ypatumai. Istoriniais priemiesčiais vadinamos tos miesto teritorijos, kurios jau miesto kūrimosi pradžioje buvo priemiesčiai, t. y. jų atsiradimas sietinas su miesto atsiradimu, ir kurios formavosi iki XIX a. vidurio. Tiriama Vilniaus teritorija iki 1939–1940 m. miesto administracinių ribų. Daugelis Europos miestų tokių teritorijų jau nebeturi – jos prarado savitumą, sunyko pačios ar buvo sugriautos karų, jų vietoje išaugo šių dienų miesto struktūros, parkai. Lietuvoje istoriniai miestų branduoliai vis dar apsupti istorinių priemiesčių. Sudaryta chronologinė Vilniaus miesto raidos lentelė, aptariami priemiesčių urbanistinės struktūros elementai: gatvių tinklas; posesinė struktūra; aikščių, gatvių, posesijų apstatymo pobūdis; statinių kompleksai ir ansambliai; gamtinių sąlygų ypatumai; panoramos ir siluetai; kompoziciniai ryšiai su senuoju miesto branduoliu; iki šių dienų išlikę tiriamų istorinių priemiesčių urbanistiniai ir architektūriniai ypatumai. Nusakomos priemiesčių kilmės priežastys, išskiriami jų tipai. Teigiama, jog istoriniai priemiesčiai pasižymi istorine ir kultūrine verte. Istorinių priemiesčių vertybės turi reikšmę miesto savitumo išlaikymui ir papildo paties miesto formavimosi raidos paveikslą.


Reikšminiai žodžiai: istorinė ir urbanistinė miesto raida, istoriniai priemiesčiai, istorinė ir kultūrinė vertė, miesto savitumas, paveldas.


First Published Online: 21 May 2013

Keyword : historic and urban development of the town, historic suburbs, historic and cultural value, uniqueness of the town, heritage

How to Cite
Dijokienė, D. (2006). Peculiarities of genesis, development and values of Vilnius historic suburbs. Journal of Architecture and Urbanism, 30(2), 78-86. https://doi.org/10.3846/13921630.2006.10697068
Published in Issue
Jun 30, 2006
Abstract Views
271
PDF Downloads
217
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.