Share:


Training of tectonic skills in architectural studies/Tektonizavimo Įgūdžių ugdymas architektūros studijose

    Lada Markejevaitė Affiliation

Abstract

Tectonic expression of forms maintains the importance developed in architecture for a long time, but changing conditions force it to become more complex and integrate more factors. Tectonics creates preconditions for architecture as a sincretic art. So the tectonic nature of architecture becomes of great interest for the creative process. It becomes meaningful to introduce multiple and diverse problems of tectonics into architectural education.


The creative work of a contemporary architect is stimulated by generation of distinctive architectural forms which are based on the nature of materials, logical adoption of structures and development of artistic appearance. Skills in modelling a tectonic form play an important role in the process of creation a sound architectural form. Therefore, it is worth to improve the methods of teaching and develop tectonic skills in a more effective way.


In the process of education understanding of the interrelation of the main tectonic elements – material, structure and form (artistic appearance) – is developed. It is important to develop tectonic skills during the entire educational process. At separate educational stages different problems of architectural tectonics should be analysed, while interrelation of the main tectonic elements is to be disclosed constantly. Tectonic skills are to be developed simultaneously integrating all the relating disciplines. The educational programs of some schools feel lack of complexity in developing tectonic skills and demonstrate insufficient interdisciplinary connection and the continuity of knowledge. The necessity of a new model of complex studies is evident.


To secure a gradual process of tectonic studies, a complex three-levelled model of acquiring tectonic skills is presented. Each level of the model is characterized by progressive acquaintance with the tectonic form. The first level examines tectonic characteristics in non-architectural objects and is an experimental stage; the second level is cognition of architectural tectonic systems and tectonic features of an architectural context; the third level is interpretation based on the tectonic theme: with the help of artistic appearance, an architectural object is tectonically embodied and made meaningful. The stage of interpretation of a tectonic system is the highest level of training compositional skills which integrates the main study disciplines and intensifies students’ artistic intuition.


At each level of the model one of the three main elements of tectonics is emphasized: at the first level – material, at the second level – structure and at the third level – form.


Santrauka


Per ilgą laiką susiformavusi tektoninė formų raiška išlieka svarbi architektūroje ir šiais laikais, tačiau kintant gyvenimo sąlygoms tampa kompleksiškesnė ir integruojanti daugiau raiškos aspektų. Tektonika sukuria prielaidas architektūrai reikštis kaip sinkretiniam menui – taigi tektoninio formos pavidalo paieška atsiduria kūrybinio proceso dėmesio centre. Atsirado poreikis daugialypę, įvairiapusę tektonikos problematiką įtraukti į architektūros studijas – tektonizavimo įgūdžių ugdymo procesą. Kūrybinis šiuolaikino architekto darbas yra įkvėptas išskirtinių architektūrinių formų, kurios yra pagrįstos medžiagų prigimtimi, logišku konstrukcijos panaudojimu ir meninės raiškos sukūrimu. Formos tektoninio modeliavimo įgūdžiai yra svarbūs kuriant visapusiškai užbaigtą architektūrinę formą. Todėl svarbu patobulinti mokymo metodus ir ugdyti tektoninius įgūdžius efektyvesniu būdu. Mokymo procese formuojamas trijų tektonikos elementų tarpusavio ryšio supratimas – medžiagos, konstrukcijos ir formos (meninės raiškos). Svarbu ugdyti tektonizavimo įgūdžius viso mokymo proceso metu. Skirtingose pakopose turi būti analizuojamos vis kitokios architektūrinės tektonikos temos ir nuosekliai atskleidžiamas tektonikos elementų tarpusavio ryšys. Tektonizavimo gebėjimai turi būti ugdomi vienu metu integruojant visas su juo susijusias disciplinas. Kai kurių aukštųjų mokyklų mokymo programoms trūksta kompleksiškumo, nepakanka tarpdisciplininio ryšio ir žinių perimamumo, todėl naujo mokymo modelio poreikis yra akivaizdus. Siekiant užtikrinti nuoseklų tektonikos studijų procesą, pateiktas kompleksinis trijų pakopų tektonizavimo įgūdžių ugdymo modelis. Kiekviena kompleksinio tektonizavimo įgūdžių ugdymo modelio pakopa skiriama formos tektonizavimo įgūdžiams įtvirtinti skirtinguose lygmenyse. Pirmoji pakopa – tektoninių ypatybių atskleidimas nearchitektūriniuose dariniuose – galėtų būti apibūdinta kaip eksperimentinis etapas, antroji pakopa – architektūros tektoninių sistemų tipų ir jų raidos pažinimas, trečioji pakopa – tektoninių sistemų interpretavimas kaip meninės interpretacijos, pagrįstos tektonikos tematika, etapas: meninės raiškos priemonėmis objektas yra tektoniškai įkūnijamas ir įprasminamas. Interpretavimo pakopa yra aukščiausia kompozicinių gebėjimų įtvirtinimo pakopa, kuri integruoja studijų disciplinas ir sustiprina studento meninę intuiciją. Kiekvienoje modelio pakopoje yra akcentuojamas vienas iš trijų pagrindinių tektonikos elementų: pirmojoje – medžiaga, antrojoje – konstrukcija, trečiojoje – forma.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: architektūros studijos, architektūrinė tektonika, tektonikos elementai.

Keyword : architectural education, architectural tectonics, elements of tectonics

How to Cite
Markejevaitė, L. (2008). Training of tectonic skills in architectural studies/Tektonizavimo Įgūdžių ugdymas architektūros studijose. Journal of Architecture and Urbanism, 32(1), 34-40. https://doi.org/10.3846/1392-1630.2008.32.34-40
Published in Issue
Mar 31, 2008
Abstract Views
285
PDF Downloads
216