Share:


Tarptautinės moderniosios kraštovaizdžio architektūros studijų ir tyrimų platformos Lietuvoje ir Europoje. Le:notre projekto perspektyvos

    Gintaras Stauskis Affiliation

Abstract

International modern study and research platforms of landscape architecture in Lithuania and Europe: perspectives of Le:notre project


Modern studies and research in the field of architecture are developed on the basis of strengthening international cooperation on different geopolitical spaces. Strategies of developing landscape architecture as well as research and educational services are presented in European Landscape Convention. For this reason this document is reviewed in the paper. International European study and research platform Le:Notre is one of the effective ways to develop integral and coordinated studies and research in landscape architecture. Having virtual easily accessible space for collaborative research, art and studies in landscape as its aim, Le:Notre is becoming a place where innovative knowledge-based products, which are significant internationally and reflecting regional specifics, are created. Researchers and teaching staff of the Faculty of Architecture of Vilnius Gediminas Technical University, including the author of this paper, for several years have been involved in the collaborative research on this platform and are looking forward to improving and widening the prospects for studies and research of landscape architecture at VGTU by working recently in a comprehensive modern European virtual study program in landscape architecture. It is strongly anticipated that this product will affect the quality of landscape studies at VGTU and encourage our students and junior researchers to deepen their knowledge in landscape architecture of Lithuania and other European regions.


Article in Lithuanian.


Santrauka. Šiuolaikinės studijos ir tyrimai architektūros srityje atliekami bendradarbiaujant skirtingų šalių mokslininkams plačiose geopolitinėse erdvėse. Europos kraštovaizdžio konvencija apibrėžia pagrindines kraštovaizdžio architektūros vystymo strategijas, taip pat ir šioje srityje vykdomų mokslinių tyrimų bei teikiamų akademinių paslaugų kryptis. Todėl straipsnyje šis dokumentas yra nagrinėjamas. Kraštovaizdžio architektūros studijų ir mokslo integralumo bei koordinacijos siekiama įvairiais būdais, vienas iš jų – tarptautinės virtualiųjų studijų platformos Le:Notre sukūrimas. Siekdama sukurti skirtingų šalių mokslo, kūrybos, studijų ir kitų susijusių sričių žmonių bendravimo ir tobulėjimo erdvę, Le:Notre žinių platforma tapo vieta, kurioje sukuriami nauji universalūs intelektiniai produktai, paliekantys vietos tautiniam ir regioniniam savitumui išreikšti bei prieinami daugeliui besidominčiųjų šiuolaikinėmis nuotolinio bendravimo priemonėmis. VGTU architektūros fakulteto mokslininkai ir pedagogai, taip pat ir šio straipsnio autorius, jau keletą metų aktyviai bendradarbiaujantys šioje erdvėje, siekia praplėsti kraštovaizdžio studijų ir mokslo Architektūros fakultete galimybes bei šiuo metu su partneriais kuria visa apimantį šiuolaikinį Europinės kraštovaizdžio architektūros nuotolinių studijų tinklą. Tikėtina, kad šis akademinis produktas, būdamas prieinamas vietos studentams ir pedagogams, paveiks kraštovaizdžio architektūros studijų ir mokslo VGTU Architektūros fakultete kokybę bei paskatins studentus ir jaunuosius tyrėjus giliau domėtis kraštovaizdžio architektūros klausimais Lietuvoje ir kituose Europos regionuose.


Reikšminiai žodžiai: Europos kraštovaizdžio konvencija, Le:Notre projektas, kraštovaizdžio architektūra, architektūros studijos, tyrimai.


First Published Online: 22 May 2013

Keyword : European Landscape Convention, Le:Notre project, landscape architecture, architectural studies, research

How to Cite
Stauskis, G. (2010). Tarptautinės moderniosios kraštovaizdžio architektūros studijų ir tyrimų platformos Lietuvoje ir Europoje. Le:notre projekto perspektyvos. Journal of Architecture and Urbanism, 34(3), 173-180. https://doi.org/10.3846/tpa.2010.17
Published in Issue
Sep 30, 2010
Abstract Views
352
PDF Downloads
265
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.