Share:


Lokalių centrų vieta ir vaidmuo hierarchinėje didmiesčio centrų sistemoje: Vilniaus pavyzdys

    Justinas Bučys Affiliation

Abstract

Location and role of local centres in the hierarchical system of city centres: case study of Vilnius city


The most important factors, functionally diverse local centres, being in a proper location, are the ones that have an impact on urban functioning. The paper aims to reveal some issues concerning the location and role of local centres in Vilnius. The general purpose of the paper is to introduce the results of case study of the urban structure of Vilnius which were obtained during the internship at the enterprise “Space Syntax Limited“. Space syntax is a method for the analysis of spatial structure used in the fields of architecture, urban design and planning and based on the geometrical representation of the spatial pattern. It aims to reveal the effects of spatial layout on social and economic processes in a city. Using space syntax techniques, a spatial accessibility model of Vilnius was created. The measured spatial accessibility values show the importance of spatial features to the formation of local centres in strategic locations as well as their potential vitality and viability. The model of Vilnius created and the results achieved provide for continuing the study at the level of urban blocks which constitute local centres.


Article in Lithuanian.


Santrauka. Vienas iš svarbiausių veiksnių, darančių įtaką didmiesčio funkcionavimo kokybei, yra tinkamo dydžio ir reikiamą funkcijų įvairovę turintys centrai tinkamose vietose. Straipsnyje siekiama atskleisti kai kurias su Vilniaus miesto lokalių centrų vieta ir vaidmeniu susijusias problemas. Straipsnio tikslas yra pristatyti stažuotės įmonėje „Space Syntax Limited“ metu atlikto Vilniaus urbanistinės struktūros tyrimo rezultatus. Space syntax (erdvės sintaksė) yra miesto viešųjų erdvių tyrimo metodika, taikoma architektūros, urbanistinio projektavimo ir planavimo veikloje. Metodika paremta urbanistinės erdvės sandaros ir jos elementų tarpusavio ryšių geometriniu vaizdavimu ir ja siekiama atskleisti erdvės savybių ir socialinių bei ekonominių procesų mieste sąveiką. Remiantis space syntax metodika parengtas Vilniaus miesto viešųjų erdvių pasiekiamumo modelis ir nustatytos viešųjų erdvių pasiekiamumo vertės, rodančios erdvės savybių svarbą ir įtaką lokalių centrų formavimuisi strategiškai svarbiose vietose, jų gyvybingumui ir galimybėms plėtotis. Sukurtas Vilniaus miesto modelis ir gauti rezultatai suteikia galimybę tęsti tyrimą miesto dalies ir lokalų centrą sudarančių kvartalų lygmenyje.


Reikšminiai žodžiai: vieta, lokalūs centrai, space syntax metodika, viešųjų erdvių pasiekiamumo modelis.


First Published Online: 22 May 2013

Keyword : location, local centres, space syntax method, spatial accessibility model

How to Cite
Bučys, J. (2010). Lokalių centrų vieta ir vaidmuo hierarchinėje didmiesčio centrų sistemoje: Vilniaus pavyzdys. Journal of Architecture and Urbanism, 34(2), 98-105. https://doi.org/10.3846/tpa.2010.09
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
304
PDF Downloads
254
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.