Share:


Spatial structure of Kaunas and its influence on security in public spaces and green recreational areas

    Kęstutis Zaleckis Affiliation
    ; Irina Matijošaitienė Affiliation

Abstract

In the article the influence of spatial structure on the safety of citizens in the public spaces is analyzed from the perspective of spatial determinism. The safety in green recreational areas is also discussed. Kaunas is chosen as the research polygon. Axial map of Kaunas was prepared while using both traditional method of space syntax and model of continuity lines. Method of overlapping layers was employed to combine the following data: space syntax analysis, crime, density of population, borders of the neighbourhoods, urban morphotypes, etc. The regularities of relations between spatial structure of Kaunas and higher crime risks were identified. Important conclusion is that the above mentioned regularities are stronger at the local level of urban structure.


Article in Lithuanian.


Kauno miesto erdvinės struktūros įtaka saugumui viešosiose erdvėse ir žaliosiose
rekreacinėse teritorijose


Santrauka. Straipsnyje, žvelgiant iš erdvinio determinizmo pozicijų, analizuojama miesto erdvinės struktūros įtaka gyventojų saugumui viešosiose erdvėse, atskirai skiriant dėmesio ir saugumui žaliosiose rekreacinėse teritorijose. Pasirinkus Kauną kaip tyrimų poligoną, parengtas jo ašinis žemėlapis, taikant tradicinį ir tęstines linijas modeliuojantį erdvės sintaksės metodą. Taikant sluoksnių perdengimų metodą, sugretinus erdvės sintaksės tyrimų rezultatus, informaciją apie nusikalstamumą, gyventojų tankumo žemėlapį, teritorinių miesto vienetų ribas ir užstatymo morfotipus, išryškinti dėsningumai, susiejantys erdvinės miesto struktūros charakteristikas ir didesnę nusikalstamumo riziką. Nustatyti dėsningumai ryškesni kaimynysčių lygmenyje ir ne tokie ryškūs viso miesto lygmenyje.


Reikšminiai žodžiai: erdvinė miesto struktūra, erdvės sintaksė, nusikalstamumas, žaliosios rekreacinės zonos, Kaunas.

Keyword : spatial urban structure, space syntax, crime, green recreational spaces, Kaunas

How to Cite
Zaleckis, K., & Matijošaitienė, I. (2013). Spatial structure of Kaunas and its influence on security in public spaces and green recreational areas. Journal of Architecture and Urbanism, 36(4), 272-282. https://doi.org/10.3846/20297955.2012.752932
Published in Issue
Jan 2, 2013
Abstract Views
356
PDF Downloads
238
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.