Share:


Development of social entrepreneurship in Latvia

    Aija Sannikova Affiliation
    ; Inara Brante Affiliation

Abstract

The development of social entrepreneurship as a special business type is in its beginning in Latvia, therefore its development conditions have been researched very little. The legislation regulating this type of business activity commences on the 1st April 2018. In order to promote the development of social entrepreneurship and at the same time promote employment opportunities for unemployed persons who are less favoured, persons with disabilities and other socially vulnerable persons, the EU Structural Funds support for the realization of these strategic goals is available for social businesses. The research carried out a comparative analysis of the legal framework regulating social entrepreneurship in the Baltic States and an analysis of economic preconditions and the support system for social entrepreneurship. The present research contributes to research on social entrepreneurship in two aspects: 1) the legal framework distinguishing this business form from others is analysed; 2) economic preconditions for social entrepreneurship as well as its socio-economic goals and the relevant institutional framework in Latvia are analysed. The subject of the research: preconditions and prerequisites for social entrepreneurship. Methods of the research: the monographic method, statistical analysis and comparative analysis.

Keyword : social business, social entrepreneurship, legislation, employment, region

How to Cite
Sannikova, A., & Brante, I. (2018). Development of social entrepreneurship in Latvia. Business, Management and Economics Engineering, 16, 147-159. https://doi.org/10.3846/bme.2018.2198
Published in Issue
Sep 6, 2018
Abstract Views
1776
PDF Downloads
562
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Centrālā statistikas pārvalde (CSP). (2018). Iekšzemes kopprodukts statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (faktiskajās cenās). Retrieved from http://www.csb.gov.lv/dati/statistikas-datubazes-28270.html

Dobele, L. (2013). Social entrepreneurship develoment possibilities in Latvia. Latvia University of Agriculture. Summary of the Doctoral thesis for the scientific degree of Dr.oec. Retrieved from http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/entrepreneurship/LasmaDobele_promoc_dkopsavilkums_2014_LLU_ESAF.pdf

Dobele, L., Dobele, A., & Sannikova, A. (2010). The significance of social entrepreneurship in Latvia regions. Proceedings of the International Scientifical Conference Innovation Driven Entrepreneurship (pp. 9). Vilnius, ISM University of Management and Economics. ISSN 2029-5448. Retrieved from http://www.ess-europe.eu/sites/default/files/publications/files/cp-66-lisite-dobele-sannikova.pdf

European Commission. (2016). Europe 2020 strategy. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en

European Commission. (2011). Opinion of the European Economic and Social Committee on the “Com-munication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Social Business Initiative – creating a favorable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation”. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012AE1292&from=LV

European Commission. (2013). Social economy and social entrepreneurship. Social Europe guide, 4.

European Commission. (2018). Social economy in the EU. Retrieved from http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_lv

European Parliament. (2009). European Parliament resolution of 19 February 2009 on Social Economy. Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0062+0+DOC+XML+V0//EN

Frīdenberga, A. (2016). Atzinums par likumprojekta Anotāciju ” Sociālās uzņēmējdarbības likums”. Ret-rieved from http://providus.lv/article/par-likumprojekta-anotaciju-socialas-uznemejdarbibas-likums

Kneyzevichiene, Р. (2017). Istoriya stanovleniya i razvitiya sotsial’nogo predprinimatel’stvav Litovskoy Respubli-ke. Transformatsiya litovskogo zakonodatel’-syatva. Retrieved from https://by.odb-office.eu/files/reda_kneizeviciene_no_photo.pdf

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK). (2013). Sociālo uzņēmumu izpētes vienota metodoloģija. Retrieved from https://www.chamber.lv/lv/content/425

Lešinska, A. (2014). Sociālie uzņemumi – nevalstiskās organizācijas Latvijā. Domnīca PROVIDUS. Retrieved from http://providus.lv/article_files/2742/original/Soc_uzn_AGNESES_PETIJUMS_FINAL.pdf?1417533355

Lešinska, A., Litvins, G., Pīpiķe, R., et al. (2012). Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību. PROVIDUS un Latvijas pilsoniskā alianse. Retrieved from http://providus.lv/article_files/2265/original/SU_gala_9nov.pdf?1352889758

LR Finanšu ministrija. (2007). ES fondu maroekonomiskās ietekmes izvērtējums. Izpildītājs: Biedrība „Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju centrs”. Retrieved from http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/report__111108_lv.pdf

LR Finanšu ministrija. (2011). ES struktūrfondu ieguldījuma izvērtēšana nodarbinatības pasākumu atbalstam 2004–2006 gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana (pp. 298). Rīga. Sagatavoja Deabaltika. Retrieved from http://m.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/20110307_Dea_Baltika_zinojums.pdf

LR Labklājības ministrija. (2018). Sociālā uzņēmējdarbība. Retrieved from http://www.lm.gov.lv/text/3091

LR Ministru kabinets. (2017). Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi”. Retrieved from https://likumi.lv/ta/id/297196-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-11-augusta-noteikumos-nr-467-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-1-1-specifiska

LR Ministru kabinets. (2015). Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumi Nr. 467 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi”. Retrieved from https://likumi.lv/ta/id/275959-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-1-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-nelabveligaka-si-tuacija-esosu

LR Ministru kabinets. (2018). Noteikumu projekts “Komercdarbības atbalsta piešķiršanas kārtība sociālajiem uzņēmumiem”. Retrieved from http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446469

LR Saeima. (2000). Komerclikums. Retrieved from https://likumi.lv/doc.php?id=5490

LR Saeima. (2012). Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP2020). Retrieved from http://polsis.mk.gov.lv/documents/4247

LR Saeima. (2017). Sociālā uzņēmuma likums. Retrieved from https://likumi.lv/doc.php?id=294484

LR Saeima. (1995). Par nodokļiem un nodevām. Retrieved from https://likumi.lv/doc.php?id=33946

Lukjanska, R., & Cīrule I. (2014). Sociālās uzņēmējdarbības pamatnostādnes, labās prakses apkopojums un ieteikumi Latvijas pašvaldībām. Sociālās inovācijas centrs. Retrieved from http://socialinnovation.lv/wpcontent/uploads/2014/07/Sociala_uznemejdarbiba_pasvaldibam_24012014.pdf

Melihovs, A., & Dāvidsons, G. (2006). Ražošanas progresa un cilvēkkapitāla nozīme Latvijas tautsaimniecības izaugsmes nodrošināšanā. Latvijas Banka, Pētījums, Nr.3. Retrieved from https://www.bank.lv/public_files/images/img_lb/izdevumi/latvian/citas/progress_un_cilvekkapitals.pdf

Monzón, J. L., & Chaves, R. (2012). The Social Economy in European Union. The European Economic and Social Committe. Retrieved from http://old.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-790-en-c--2.pdf

Nikolaychik, В. (2017). Opyt sotsial’nogo predprinimatel’stva v Litve i perspektivy razvitiya v Belarusi. Re-trieved from https://by.odb-office.eu/ekspertyza_/sacyjalnaje-pradprymalnictva/opyt-socialnogo-predprinimatelstva-v-litve-i-perspektivy-razvitiya-v-belarusi

Sannikova, A. (2014, May). Economic aspects of lifelong learning in Latvian regions. Proceedings of the International Scientifical Conference Society, Integration, Education: The International Scientifical Conference Society, Integration, Education. Latvia, Rezekne. Rezekne: Rezekne Higher Education Institutions, II, 197-206. ISBN 978- 9984-44-141-2. ISSN ISSN 1691-5887.

Sannikova, A., Dobele, A., & Dobele, M. (2015, November). Effects of lifelong education and related factors on the competitiveness of countries. Proceedings of the 7th International scientific conference “Rural Development 2015: Towards the transfer of knowledge, innovations and social progress”. Kaunas, Lithuania. Aleksandras Stulginskis University Kaunas. Retrieved from http://conf.rd.asu.lt/index.php/rd/article/view/111/117

Sociālo un darba lietu komisija. (2016). Likumprojekta “Sociālās uzņēmējdarbības likums” anotācija. Retrieved from http://providus.lv/en/article/par-likumprojekta-anotaciju-socialas-uznemejdarbibas-likums

Tiesu namu aģentūra. (2013). Komerctiesību aktuālie jautājumi Latvijā un Eiropā. Komercdarījumi. Atbildība. Komercstrīdi. Rīga: Tiesu namu aģentūra.

Thomas, A. (2004). The rise of social cooperatives in Italy. Voluntas: International Journal of Voluntary and Non-profit Organizations, 15(3). Retrieved from https://staging.community-wealth.org/sites/clone.community-wealth.org/files/downloads/article-thomas.pdf

Teder, P. (2011). O sotsial’nom predprinimatel’stve R., predstavitel’ Estonskoy torgovopromyshlennoy palaty v EESK. Retrieved from http://rup.ee/rus/novosti/novoe-v-zakonodatelstve/o-sotcialnom-predpri-nimatelstve

Ulande, M. (2017). Sociālā uzņēmuma likums – 10 biežāk uzdotie jautājumi!. Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija. Retrieved from https://www.socialauznemejdarbiba.lv/par-mums-1/

Uzņēmumu reģistrs. (2017). Skaidrojums “Ēnu ekonomikas mazināšanai pastiprina kontroli jaunu uzņēmumu reģistrēšanā”. Retrieved from http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284285-enu-ekonomikas-mazinasanai-pastiprina-kontroli-jaunu-uznemumu-registresana/

Veselības un darbspējas eksertīzes ārstu valsts komisija (VDEK). (2017). 2016.gada publiskais pārskats. Retrieved from http://www.vdeavk.gov.lv/wp-content/ uploads/2014/09/Parskats_2016_1.puse_www.pdf

Vukmirović, D. (2014). Economic impact of social enterprises in the Republic of Serbia. Belgrade. Statistical Office of the Republic of Serbia. ISBN 978-86-6161-114-8. Retrieved from http://socijalnouk-ljucivanje.gov.rs/wp-conent/uploads/2014/06/economic_impact_of_social_enterprises_in_the_re-public_of_serbia_RZS.pdf

World Economic Forum. (2013). The Global Competitiveness Report 2013–2014. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf

World Economic Forum. (2017). The Global Competitiveness Report 2017–2018. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf