Share:


Interpretation of neural network technologies for prediction and management of risk factors

    Volodimir Kharchenko Affiliation
    ; Oleh Alexeiev Affiliation

Abstract

The analysis carried out, as well as the systematisation and generalisation of flight safety problems, has allowed us to propose a model for a flight safety management system and to define directions for priority research. To solve flight safety problems, it is suggested to use the integrated methods of flight safety management on the basis of basic and partial criteria totality, where it is possible to take into account simultaneously the probabilistic indices of the system and informative indices, which are connected by means of using neural networks.


Neuroninių tinklų technologijų, skirtų rizikos veiksnių numatymui ir jų valdymui, aiškinimas


Santrauka. Atliktas  tyrimas,  taip  pat  skrydžio  saugumo  problemų  susisteminimas  bei  apibendrinimas  leido  numatyti  skrydžių  saugumo  valdymo  sistemos tobulinimo kelius, nustatyti prioritetines jų tyrimo kryptis. Siekiant  užtikrinti  skrydžių  saugumą,  siūloma  taikyti  integruotus  skrydžių  saugumo  valdymo  metodus,  kurie  remiasi  bazinių  bei  dalinių  kriterijų visuma; čia galima kartu įvertinti sistemos tikimybinius bei informacinius duomenis, kurių jungiamąja grandimi yra neuroniniai tinklai.


Reikšminiai  žodžiai: skrydžio  sauga,  neuroniniai  tinklai,  tikimybių  metodas, rizikos  faktoriai, vadybos  sprendimai,  diagnozė,  automatizuotos  sistemos, analizė.


First published online: 14 Oct 2010

Keyword : flight safety, neural network, probabilistic method, risk factors, management decisions, diagnosis, automated systems, analysis

How to Cite
Kharchenko, V., & Alexeiev, O. (2010). Interpretation of neural network technologies for prediction and management of risk factors. Aviation, 14(1), 19-23. https://doi.org/10.3846/aviation.2010.03
Published in Issue
Mar 31, 2010
Abstract Views
288
PDF Downloads
215
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.