Share:


Theoretical analysis of the use of social media in the enterprise activity

Abstract

The purpose of the article is to present the results of analysis of scientific literature on the social media concept and social media classification and provide insights on how the use of the social media can be expanded in business to get the maximum benefits and minimize potential risks. The structure of the article fits for purpose – presents the analysis of the scientific literature, synthesis, comparison, systematization of information and its graphical visualization. The performed analysis allowed to determine possibilities for application of the social media in the enterprise activities and to identify gained benefits. Social media allows enterprises to communicate more flexible and faster both in the outside and inside environment, facilitates customer accessibility, provides opportunity to quickly respond to customer feedback or inform existing and potential customers about new ideas and proposals.

Article in Lithuanian.


Teorinė socialinių medijų naudojimo įmonių veikloje analizė

Santrauka

Straipsnio tikslas – pateikti atliktos socialinių medijų koncepcijos, socialinių medijų klasifikacijos mokslinės literatūros analizės rezultatus bei pateikti įžvalgas, kaip socialinių medijų naudojimas galėtų būti plečiamas versle, gaunant didžiausią naudą ir minimizuojant galimas rizikas. Straipsnio struktūra atitinka išsikeltą tikslą – pateikiama mokslinės literatūros analizė, sintezė, atliekamas lyginimas, informacijos sisteminimas ir jos grafinis vizualizavimas. Atlikta analizė leido nustatyti socialinių medijų taikymo galimybes įmonių veikloje ir identifikuoti gaunamas naudas. Socialinės medijos suteikia galimybę įmonėms tiek išorinėje, tiek vidinėje aplinkoje lanksčiau ir sparčiau bendrauti, lengvina kliento pasiekiamumą, suteikia galimybę greitai reaguoti į kliento atsiliepimus ar informuoti esamus ir potencialius klientus apie naujas idėjas ir pasiūlymus.

Reikšminiai žodžiai: socialinės medijos, vidinė / išorinė įmonės aplinka, nauda, verslas, klientas.

Keyword : Social media, internal/external enterprise environment, benefits, business, customer

How to Cite
Donculaitė, M., & Vasilienė-Vasiliauskienė, V. (2017). Theoretical analysis of the use of social media in the enterprise activity . Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(2), 251-257. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1024
Published in Issue
Jun 2, 2017
Abstract Views
1042
PDF Downloads
3792
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.