Share:


Companies credit risk assessment methods for investment decision making

Abstract

As the banks have tightened lending requirements, companies look for alternative sources of external funding. One of such is bonds issue. Unfortunately, corporate bonds issue as a source of funding is rare in Lithuania. This occurs because companies face with a lack of information, investors fear to take on credit risk. Credit risk is defined as a borrower’s failure to meet its obligation. Investors, in order to avoid credit risk, have to assess the state of the companies. The goal of the article is to determine the most informative methods of credit risk assessment. The article summarizes corporate lending sources, analyzes corporate default causes and credit risk assessment methods. The study based on the SWOT analysis shows that investors before making an investment decision should evaluate both the business risk,using qualitative method CAMPARI, and the financial risk, using financial ratio analysis.

Article in Lithuanian.


Įmonių kredito rizikos vertinimo metodai investiciniam sprendimui priimti

Santrauka

Bankams sugriežtinus kreditų išdavimo sąlygas, įmonės ieško alternatyvių išorės finansavimo šaltinių. Vienas tokių – obligacijų emisija. Deja, Lietuvoje įmonių obligacijų leidimas yra retas reiškinys: organizacijos susiduria su informacijos stoka, investuotojai baiminasi prisiimti kredito riziką. Kredito rizika siejama su įsipareigojimų nevykdymu. Investuotojai, siekdami išvengti kredito rizikos, turi vertinti įmonių būklę. Straipsnio tikslas – nustatyti informatyviausius metodus, padedančius vertinti kredito riziką. Straipsnyje susisteminami įmonių kreditavimo šaltiniai, analizuojamos įmonių įsipareigojimų nevykdymo priežastys, kredito rizikos vertinimo metodai. Remiantis SSGG analize, atliktas tyrimas parodė, kad investuotojai, prieš priimdami investicinį sprendimą, turėtų įvertinti tiek pačio verslo riziką remdamiesi kokybiniu CAMPARI metodu, tiek finansinę riziką atlikdami finansinių rodiklių analizę.

Reikšminiai žodžiai: kreditavimo šaltiniai, įsipareigojimų nevykdymo priežastys, obligacijos, kredito rizikos vertinimo metodai, kredito reitingo agentūros, investicinis sprendimas, SSGG analizė.

Keyword : credit sources, the default causes, bonds, credit risk assessment methods, credit rating agencies, investment decision, SWOT analysis

How to Cite
Peškauskaitė, D., & Jurevičienė, D. (2017). Companies credit risk assessment methods for investment decision making. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(2), 220-229. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1014
Published in Issue
Jun 2, 2017
Abstract Views
1082
PDF Downloads
2422
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.