Share:


The importance of management functions on aircraft maintenance quality

    Živilė Tunčikienė Affiliation
    ; Vilius Grigas Affiliation

Abstract

Aviation is one of the safest transport in the world. However,every year occurs disasters being caused by many factors. This study is focused on one of the reason of incidents – inadequate or inappropriate aircraft maintenance work quality. The aim of this case is to systematize theoretical assumptions of aircraft maintenance, measure service quality and also purposefully manage them. This study objectives are to reveal the essence of a systematic approach towards the study object, to examine the theoretical potential to manage the quality of services, to etermine the outline of aircraft maintenance quality management specifics. Studies showing management functions affects on ensuring quality of aircraft maintenance were invoked to examine service quality problems. Also, the analizing of management theories with practical adaption leads to greater productivity and higher quality of services.

Article in Lithuanian.


Vadybos funkcijų svarba orlaivių techninės priežiūros kokybei

Santrauka

Aviacija – viena saugiausių transporto rūšių, bet vis dėlto kasmet įvyksta skaudžių nelaimių. Šiame tyrime koncentruojamasi į vieną incidentų priežasčių – nepakankama ar netinkama atliktų orlaivių techninės priežiūros darbų kokybė. Tyrimo tikslas – susisteminti teorines prielaidas orlaivių techninės priežiūros paslaugų kokybei matuoti ir kartu kryptingai valdyti. Tikslo įgyvendinimo uždaviniai: atskleisti sisteminio požiūrio į tyrimo objektą esmę, išnagrinėti teorinį potencialą paslaugų kokybei valdyti, nustatyti orlaivių techninės priežiūros paslaugų kokybės valdymo specifikos metmenis. Paslaugų kokybės problematikai nagrinėti pasitelkti atlikto empirinio tyrimo rezultatai, rodantys vadybos funkcijų poveikį orlaivių techninės priežiūros darbų kokybei užtikrinti. Be to, nagrinėjamos vadybos teorijos, kurių pritaikymas praktikoje lemia didesnį darbo produktyvumą ir aukštesnę paslaugų kokybę.

Reikšminiai žodžiai: orlaiviai, techninė priežiūra, paslauga, vadybos teorija, kokybės matavimas, kokybės valdymas.

Keyword : aircrafts, maintenance, service, management theory, measuring of quality, management of quality

How to Cite
Tunčikienė, Živilė, & Grigas, V. (2017). The importance of management functions on aircraft maintenance quality . Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(2), 162-170. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1022
Published in Issue
Jun 2, 2017
Abstract Views
540
PDF Downloads
586
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.