Share:


Assessment of economic dynamism in the regions of Lithuania

Abstract

Competiveness of regions is one of the most important policies formulating regional policy. The new focus on the specific fea­tures of the region and its competiveness encourages using the regional policy measures reflective of broader conception of the rural countryside. The new rural policy targeting and monitoring needs for typologies taking into account the diversity of rural regions. While creating region typologies for policy goals, it was essential to find new criteria and indicators for the measurement of the rural region’s economic potential. The economic dyna­mism becomes an important indicator of the region’s economic potential proposed by OECD organisation. This paper examines methodology to build a typology of economic dynamism for rural regions of Lithuania relevant for rural policy purposes. The re­search results shows that suggested typology based on economic dynamism, which is measured by the number of employed in all population aged 15–64, at this period is not suitable methodologi­cal tool for classification of rural regions in Lithuania.


Article in Lithuanian.


Lietuvos regionų ekonominio dinamiškumo vertinimas


Santrauka. Pastaruoju metu regioninėje politikoje ypač daug dėmesio skiriama regionų konkurencingumui. Priimant Lietuvos kaimo politikos sprendimus, regionų grupavimas pagal ekonominio konkurencingumo rodiklius taip pat labai aktualus. Kuriant regionų tipologijas, valdymo tikslams ieškoma naujų kriterijų ir rodiklių, padedančių atskleisti regionų ekonominio potencialo skirtumus. Straipsnyje pristatomi tyrimo, skirto įvertinti Lietuvos kaimiškųjų regionų tipologijų (pagal ekonominį dinamišku­mą) atitiktį kaimo politikos tikslams, rezultatai. Tyrimas parodė, kad EBPO propaguojamas regionų ekonominio dinamiškumo kriterijus, matuojamas užimtųjų dalies (15–64 m. amžiaus gyventojų skaičiaus) augimu regione, dabartiniame Lietuvos kaimo raidos etape neatspindi realių kaimiškųjų regionų ekonominių problemų. Priimant su Lietuvos regionų ekonomikos aktyvinimu susijusius kaimo politikos sprendimus, turėtų būti atliekami išsamesni tyrimai, padedantys atskleisti priežastis, formuojančias ekonominio konkurencingumo skirtumus regionuose.


Raktiniai žodžiai: tipologijos, kaimo politika, regioninė politika, ekonominis dinamiškumas.

Keyword : typologies, rural policy, regional policy, economic dynamism

How to Cite
Gedminaitė-Raudonė, Živilė. (2011). Assessment of economic dynamism in the regions of Lithuania. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(4), 76-81. https://doi.org/10.3846/mla.2011.073
Published in Issue
Jul 19, 2011
Abstract Views
381
PDF Downloads
426
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.