Share:


The objects in western Lithuania of alternative eneretics, their impact for the visual environment and possibilities of effect optimization

Abstract

At the moment the most important question is climate change repression and the provision of energy in the world. The rate of the alternative energetic use has strongly increased in the last decade of 20th century.
In 23rd of 2009 the European Parliament and the Council accepted the directive 2009/28/EB for encouragement to use renewing resource energy. According to this directive, Lithuania has to warrant that renewing resource energy part in the final general energy consumption would be not less than 23% in 2020. The perspective energy resource types for making the electric energy are water and wind energy in Lithuania. The inventory of the alternative energy somehow affects the environment. Visually the wind, water and the sun energetic objects from all others alternative energetic objects mostly affects the environment. In this article there are analyzed Western Lithuania present and future alternative energetic objects, their possible visual effect on environment and implements to reduce the negative effect. There were used methods of photo-fixation, visual assessment of objects, measurement, distribution of objects and comparative analysis.


Alternatyvios energetikos objektai vakarų Lietuvoje, jų poveikis vizualinei aplinkai ir poveikio optimizavimo galimybės


Santrauka. Šiuo metu pasaulyje svarbiausias klausimas yra klimato kaitos švelninimas ir apsirūpinimas energija. XX a. paskutiniame dešimtmetyje labai paspartėjo alternatyvios energetikos naudojimo tempas. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją. Pagal Direktyvą Lietuva turi užtikrinti, kad 2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos dalis iš bendrai suvartojamo galutinio energijos kiekio sudarytų ne mažiau kaip 23 %. Lietuvoje perspektyvios elektros energijai gaminti atsinaujinančių energijos išteklių rūšys yra vandens ir vėjo energija. Alternatyvios energetikos įrenginiai vienaip ar kitaip veikia aplinką. Iš visų alternatyvios energetikos objektų vizualiai aplinką labiausiai veikia vėjo, vandens ir saulės energetikos objektai. Šiame straipsnyje analizuojami Vakarų Lietuvoje esantys ir būsimi alternatyvios energetikos objektai, galimas jų vizualinis poveikis aplinkai ir priemonės neigiamam poveikiui sumažinti. Naudoti fotofiksacijos, objektų vizualinio vertinimo, matavimo, objektų išsidėstymo, palyginamosios analizės metodai.


Raktiniai žodžiai: alternatyvi energetika, estetinė kraštovaizdžio kokybė, vizualinis poveikis aplinkai, vėjo elektrinės, hidroelektrinės.

Keyword : alternative energetic, the aesthetic quality of landscape, visual effect for environment, wind turbines, hydroelectric

How to Cite
Abromas, J., & Baravykaitė, D. (2011). The objects in western Lithuania of alternative eneretics, their impact for the visual environment and possibilities of effect optimization. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(3), 72-76. https://doi.org/10.3846/mla.2011.054
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
374
PDF Downloads
359
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.