Share:


Human resource management development in the context of European integration challenges

Abstract

The article deals with the problems of human resource management development which leads to the essence of European integration and EU enlargement and developments taking place in the cohesion process. It is shown that the cohesion process is determined by the essential changes in human resource management, it raises the need for human resource management and development tools to actively respond to the general socio-economic area of the European Union. The article reveals a variety of phenomena of cohesion, displays the new trends in human resource management to improve the area, highlights the need for new targets to modernize human resources management taking into account different labour markets, the internationalization, an acceleration in the rate of human migration, multiculturalism, and other circumstances.


Article in Lithuanian.


Žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimas Europos integracijos iššūkių kontekste


Santrauka. Straipsnyje keliama ir nagrinėjama žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimo problema, kurios esmę lemia Europos integracijos ir Europos Sąjungos raidos ir plėtros sąlygomis vykstantys sanglaudos procesai. Parodyta, kad sanglaudos procesai lemia esminius žmogiškųjų išteklių vadybos pokyčius, iškelia poreikius žmogiškųjų išteklių vadybos ir jos tobulinimo priemonėmis aktyviai reaguoti į bendros socialinės ir ekonominės erdvės kūrimąsi Europos Sąjungoje. Straipsnyje atskleidžiama sanglaudos reiškinių įvairovė, parodomos naujos tendencijos žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimo srityje, išryškinami nauji poreikiai kryptingai modernizuoti žmogiškųjų išteklių vadybą atsižvelgiant į įvairias darbo rinkų internacionalizavimo, į žmonių migracijos spartėjimo, į daugiakultūriškumo ir kitas aplinkybes.


Raktiniai žodžiai: žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimas; Europos integracija; sanglaudos procesai

Keyword : human resources management development, European integration, cohesion process

How to Cite
Lobanova, L., & Melnikas, B. (2012). Human resource management development in the context of European integration challenges. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(3), 230-239. https://doi.org/10.3846/mla.2012.37
Published in Issue
Jul 9, 2012
Abstract Views
416
PDF Downloads
684
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.