Share:


Study of harmony in the indoor/outdoor context of architecture of the 21st century catholic church in Latvia

Abstract

Wide-ranging use of glass systems in modern sacral architecture extends the traditional dialogue between indoor and outdoor space and makes architects look for new forms or harmony between the two, at the same time keeping focus on the most important thing – sense of God’s presence and idea of spiritual transcendence. Compositional application of coloristics, light and shadow under the impact of insolation and visual accents created by the play of light and shadow should underline altarpiece in church space creating the necessary balance and arranging priorities in the right order. Aesthetic harmony has a subordinated significance. A picturesque landscape seen through a glass system has only a subordinate importance. Harmony of indoor/outdoor space in sacral architecture is achieved only in those cases when expressing a hierarchy or priority values such as an altarpiece accentuated with the help of light, interior design opening to the sky, picturesque view of nature. In order to reach the maximum result a synthesis of mentioned methods is recommended.

Article in English.


Vidaus ir išorės konteksto darnos xxi a. Latvijos katalikiškų bažnyčių architektūroje tyrimas

Santrauka

Įvairus stiklo sistemų naudojimas modernioje sakralinėje architektūroje praplečia tradicinį dialogą tarp vidaus ir išorės erdvių ir skatina architektus ieškoti naujų interjero bei eksterjero darnos formų, telkiant dėmesį į patį svarbiausią aspektą – Dievo buvimo pojūtį ir dvasinės transcendencijos idėją. Kompozicinis spalvų ir šviesotamsos naudojimas veikiant insoliacijai ir šviesotamsos kuriami vizualiniai akcentai turėtų bažnyčios erdvėje išskirti altorių, siekiant kompozicinio balanso ir tam tikra tvarka formuojant prioritetinę seką. Estetinės darnos reikšmė subordinuota. Vaizdingas kraštovaizdis, matomas pro stiklo sistemas, yra antraeilės svarbos. Sakralinėje architektūroje vidaus ir išorės erdvių darna pasiekiama tik tais atvejais, kai išreiškia hierarchiją ar verčių prioritetus, tokius kaip altoriaus akcentavimas naudojant šviesą, į dangų atsiveriantis interjeras, vaizdinga gamtos apžvalga. Maksimaliam rezultatui pasiekti rekomenduojama minėtų metodų sintezė.

Reikšminiai žodžiai: vidaus ir išorės erdvių darna, sakralinė architektūra, stiklo sistemos, dvasinė transcendencija, Latvijos bažnyčios.

Keyword : indoor/outdoor harmony, sacral architecture, glass systems, spiritual transcendence, church of Latvia

How to Cite
Grietēna, A. (2014). Study of harmony in the indoor/outdoor context of architecture of the 21st century catholic church in Latvia. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(3), 234-244. https://doi.org/10.3846/mla.2014.35
Published in Issue
May 22, 2014
Abstract Views
498
PDF Downloads
401
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.