Share:


Manifestation of postmodernist ideas in architectural competitions and unrealized design projects in Lithuania of the 1970s and 80s

Abstract

The research work analyzes the influence of the post-modernism phenomenon on Lithuanian architecture as observed since the 1970-s. This controversially estimated period in architectural history opposed the modernist tradition by its cultural and aesthetical landmarks. In the Lithuanian context it was distinguished by the raise of its expression partially overlapping with the period of post-soviet socio-cultural fractures. After short introduction of prerequisites of postmodernist idea formation in architecture, the text focuses on the main ideological concepts and characteristic features of architecture related to postmodernism. Besides the evaluation of influence of western postmodernist architecture on the soviet space, the aim of the article is to analyze the objects innovative by their aesthetics, applied symbolism and treatment of their application to the society in the sociocultural context of the time. The text focuses on unrealized projects and competition offers of the 1970-s and 80-s (from the emergence of the first examples to the reestablishment of Lithuanian independence) with most brightly reflected postmodern trends: complex composition, eclecticism, historical references and decreasing scale. The examples analyzed in the research are a part of culture of the complicated transformation time, which is underestimated.

Article in Lithuanian.


Postmodernizmo idėjų raiška xx a. 8-ojo ir 9-ojo dešimtmečių lietuvos architektūros darbų konkursuose ir neįgyvendintuose

Santrauka

Darbe nagrinėjama postmodernizmo fenomeno Lietuvos architektūroje įtaka, ryškėjanti nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio. Kontroversiškai vertinamas architektūros istorijos periodas savo kultūriniais ir estetiniais orientyrais oponavo modernizmo tradicijai. Lietuvos kontekstui būdinga tai, kad jo raiškos pakilimas iš dalies sutapo su posovietinių sociokultūrinių lūžių laikotarpiu. Trumpai aptariant postmodernizmo idėjų formavimosi architektūroje prielaidas, išskiriami pagrindiniai idėjiniai su postmodernizmu siejamos architektūros konceptai ir būdingieji bruožai. Straipsnio tikslas – siekiant įvertinti Vakarų postmodernizmo architektūros diskurso sovietinėje erdvėje įtaką, išnagrinėti anuometiniame sociokultūriniame kontekste savo estetika, simbolikos vartojimu, taikymo visuomenei traktavimu inovatyvius objektus. Tekste koncentruojamasi į XX a. 8-ojo ir 9-ojo dešimtmečių (nuo pirmųjų pavyzdžių atsiradimo iki nepriklausomybės atgavimo) nerealizuotus projektus ir konkursinius pasiūlymus, kuriuose ryškiausiai atsispindi postmodernizmo tendencijos: kompozicijos sudėtingumas, eklektiškumas, istorinės referencijos, mastelio smulkėjimas. Minimi pavyzdžiai yra sudėtingų permainų laiko kultūros dalis, apie kurią kalbama nepakankamai.

Reikšminiai žodžiai: architektūra, modernizmas, postmodernizmas, konkursai, neįgyvendinti projektai.

Keyword : architecture, modernism, postmodernism, competitions, unrealised projects

How to Cite
Mankus, M. (2014). Manifestation of postmodernist ideas in architectural competitions and unrealized design projects in Lithuania of the 1970s and 80s. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(3), 225-233. https://doi.org/10.3846/mla.2014.34
Published in Issue
May 22, 2014
Abstract Views
589
PDF Downloads
630
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.