Share:


Econometric model of Lithuanian health care system indicators

Abstract

The article deals with relation between Lithuanian health status,gross domestic product (GDP) and health care costs. The mainpurpose of this analysis was to estimate an adequate model,which would be able to reveal the relation between quality ofLithuanian health care system and its elements. Also, trends ofthese variables are included in the analysis. The methods ofstatistical and econometric analysis, such as PCA, deaggregationprocedure and others were employed. It was concluded that thefirst order vector auto regression model (VECM(1)) adequatelyexplains the given data. Forecast of the variables was performedon the basis of the aforementioned model.


Article in Lithuanian.


Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos rodiklių ekonometrinis modelis


Santrauka. Nagrinėjamas sąryšis tarp Lietuvos visuomenės sveikatingumo, bendrojo vidaus produkto (BVP) ir išlaidų, skiriamųsveikatos priežiūrai. Pagrindinis tikslas – sudaryti adekvatų modelį, atskleidžiantį sveikatos priežiūros sistemos kokybėsbei ją lemiančių veiksnių abipusį sąryšį ir tendencijas Lietuvoje. Tyrimo metu taikyti statistiniai bei ekonometriniai analizėsmetodai, įskaitant pagrindinių komponenčių analizę (PCA) bei deagregavimo procedūrą. Buvo prieita prie išvados, kad turimusduomenis adekvačiai aprašo pirmosios eilės vektorinės autoregresijos modelis (VECM(1)). Remiantis sudarytu modeliu atliktosmodelio kintamųjų reikšmių prognozės.


Reikšminiai žodžiai: sveikatos priežiūros išlaidos, BVP, sveikatos priežiūros sistema, sveikatingumo indikatorius, VECM.

Keyword : health care costs, GDP, health care system, health status, VECM

How to Cite
Stasytytė, V., & Rauktytė, A. (2014). Econometric model of Lithuanian health care system indicators. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(1), 33-40. https://doi.org/10.3846/mla.2014.05
Published in Issue
Feb 20, 2014
Abstract Views
339
PDF Downloads
459
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.