Share:


The main gas pipelines mechanical damage influence on safe operation

Abstract

The influence of mechanical damage of the gas transmission pipelines on safe pipelines operation was researched in the article. The paper presents the main pipelines damage types with actual parameters and influence on operational parameters. The main pipeline Kaunas – Kaliningrad part, which was removed as no longer usable, was analysed. This damaged part was removed and changed to a new part by a responsible company. The hardness measurement and micro hardness measurement, chemical analysis, impact strength test, metallography analysis with an optical microscope were used in experiments. The analysed pipeline part was also regenerated by the computer software ANSYS, which works by the finite elements method.

Article in Lithuanian.


Magistralinio dujotiekio mechaninių pažeidimų įtaka saugiam eksploatavimui

Santrauka 

Straipsnyje nagrinėjama magistralinių dujotiekių mechaninių pažeidimų įtaka saugiam jų eksploatavimui. Darbe pateikti pagrindiniai vamzdynų pažeidimo tipai su jiems būdingais bruožais ir įtaka eksploataciniams parametrams. Ištirta magistralinio dujotiekio Kaunas – Kaliningradas dalis, kuri buvo pašalinta, kaip nebetinkama naudojimui. Tyrimams pasitelktas kietumo ir mikrokietumo matavimas, cheminės analizės tyrimas, smūginio tąsumo bandymas. Mikrostruktūros tyrimams naudotas optinis mikroskopas. Tiriamasis objektas buvo atkurtas kompiuterinės programos, veikiančios baigtinių elementų metodu, ANSYS erdvėje.

Reikšminiai žodžiai: defektas, dujotiekis, įlenkimas, išskaptavimas, liekamasis resursas, mechaniniai pažeidimai, vamzdynas.

Keyword : defect, gas pipeline, dent, gouge, residual resource, mechanical damage, pipeline

How to Cite
Vilkys, T., & Rudzinskas, V. (2016). The main gas pipelines mechanical damage influence on safe operation. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(6), 658-663. https://doi.org/10.3846/mla.2015.888
Published in Issue
Apr 1, 2016
Abstract Views
500
PDF Downloads
371
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.