Share:


Research of railway aggregate sub-ballast mixture properties

Abstract

Railway sub-ballast layer is a connecting layer between the ballast and other track layers. This layer must ensure even load distribution into the subgrade, drainage surface water, prevent materials of layers mixing. Ensuring these properties allows to extend the explotation of all railway road construction and geometrical parameter of road maintenance. This article analyzes investigated railway sub-ballast mixture properties from large sample sizes (n = 49): gradation, water permeability and density statistical parameters. The regression equation showing the relationship between the fully percent passing through sieves averages and standard deviations is presented. Her coefficient of determination (R2 = 0.909). The minimum number of representative samples of these three properties research is determined. Irregularity in most cases of water permeability (ν = 88,3%), depending on the laboratory tests methodology errors, is indicated.

Article in Lithuanian.


Geležinkelio pobalastinio sluoksnio iš užpildų mišinio savybių tyrimas

Santrauka 

Geležinkelio pobalastinis sluoksnis yra jungiamasis sluoksnis tarp balasto ir grunto sluoksnių. Šis sluoksnis turi užtikrinti tolygų apkrovos perdavimą į sankasą, nudrenuoti paviršinį vandenį, neleisti maišytis sluoksnių medžiagoms. Šių savybių užtikrinimas leidžia prailginti visos kelio konstrukcijos eksploataciją ir geometrinių kelio parametrų išlaikymą. Šiame straipsnyje yra analizuojamos užpildų mišinio, naudojamo geležinkelio pobalastiniame sluoksnyje, iš didelės imties (n = 49) gautos savybės: granuliometrinės sudėties, pralaidumo vandeniui ir tankio statistiniai parametrai. Pateikta granuliometrinės sudėties regresijos lygtis, rodanti sąsają tarp pilnutinių išbirų per sietus vidurkių ir standartinių nuokrypių. Jos determinacijos koeficientas R2 = 0.909. Apskaičiuoti reprezentatyvūs minimalūs bandinių skaičiai šioms trims savybėms tirti. Gauta, kad pralaidumo vandeniui savybė yra labiausiai nevienoda dėl laboratorinių tyrimų metodikos paklaidų, variacijos koeficientas (88,3 %).

Reikšminiai žodžiai: geležinkelio pobalastinis mišinys, granuliometrinė sudėtis, vandens pralaidumas, mišinio tankis, bandinių skaičius.

Keyword : aggregate of sub-ballast, gradation, permeability of water, mixture density, sample size

How to Cite
Navikas, D., & Sivilevičius, H. (2016). Research of railway aggregate sub-ballast mixture properties. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(5), 540-545. https://doi.org/10.3846/mla.2015.818
Published in Issue
Feb 2, 2016
Abstract Views
502
PDF Downloads
614
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.