Share:


Analysis of Kaunas city population and workplace density in terms of mobility

Abstract

In city population and workplace density distributions directly influences the number of trips, travel means and even leads to changes of energy consumption rate. This paper is aimed to perform Kaunas city workplace density and population density analysis and to evaluate the parameters impact on the mobility of the population. The main focus is on the Kaunas population and workplace distribution. For that population density and workplace density maps are made. Initial data is processed by geographic information system (GIS), allowing to represent them in a very clear way. Conclusions are given based on conducted analysis and other relevant sources of information.

Article in Lithuanian.


Kauno miesto gyventojų ir darbo vietų tankio analizė transportiniu požiūriu

Santrauka 

Gyventojų bei darbo vietų pasiskirstymas mieste turi tiesioginės įtakos gyventojų atliekamų kelionių skaičiui, kelionių būdui ir lemia transporto sistemos suvartojamą energijos kiekį. Šio darbo tikslas – atlikti Kauno miesto darbo vietų ir gyventojų tankio analizę bei įvertinti šių parametrų įtaką gyventojų mobilumui. Straipsnyje nagrinėjamas Kauno miesto gyventojų ir darbo vietų pasiskirstymas. Tam yra sudaromi gyventojų bei darbo vietų tankio žemėlapiai. Pradiniai duomenys apdorojami, analizuojami ir grafiškai pateikiami schemomis naudojant geografines informacines sistemas (toliau GIS). Remiantis analizės rezultatais ir atliktos apklausos rezultatais formuluojamos apibendrinančios išvados.

Reikšminiai žodžiai: Kauno miestas, darbo vietų tankis, gyventojų tankis, regresinė analizė.

Keyword : Kaunas city, workplace density, population density, regression analysis

How to Cite
Dumbliauskas, V., & Barauskas, A. (2016). Analysis of Kaunas city population and workplace density in terms of mobility. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(5), 528-532. https://doi.org/10.3846/mla.2015.839
Published in Issue
Feb 2, 2016
Abstract Views
493
PDF Downloads
391
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.