Share:


Conversion of industrial buildings and areas in terms of sustainable development by using BIM technology: analysis and further developments

Abstract

The article deals with abandoned industrial buildings and lands conversion concept, objectives, problems, beneficial results of a successful conversion for urban expansion, as a complex process of sustainable development. The tools for making effective management and usage of abandoned buildings decisions are considered. The article analyzes the 5D BIM model throughout the life cycle of the building. The foreign good practice is analyzed, where the modern digital technology is used for reconstruction of old buildings. The building information model application possibilities are examined throughout the lifespan of a building. The measures for CO2 emission reduction in the construction sector are proposed. Finaly, the model for conversion of abanoded buildings is proposed, based on MCDM and BIM technologies.

Article in Lithuanian.


Industrinių pastatų ir teritorijų konversija darnaus vystymosi požiūriu taikant BIM technologijas: situacijos analizė ir perspektyvos

Santrauka 

Straipsnyje nagrinėjama apleistų industrinių pastatų ir teritorijų konversijos samprata, tikslai, problemos, sėkmingos konversijos rezultatų nauda miesto plėtrai kaip kompleksinis procesas darnaus vystymosi požiūriu. Aptariamos priemonės, kurios padėtų priimti efektyvius apleistų pastatų tvarkymo ir naudojimo sprendimus. Straipsnyje yra analizuojamas BIM 5D modelis per visą pastato gyvavimo ciklą. Analizuojama užsienio geroji praktika, kur taikomos šiuolaikinės skaitmeninės technologijos rekonstruojant senus pastatus. Tiriamos statinio informacinio modelio taikymo galimybės per visą pastato gyvavimo laikotarpį. Siūlomos priemonės mažinti išmetamo CO2 kiekį statybos sektoriuje. Pasiūlytas apleistų objektų konversijos modelis,pagrįstas MCDM ir BIM technologijomis.

Reikšminiai žodžiai: BIM, statinio informacinis modeliavimas, pastato gyvavimo ciklas, konversija, industrinės teritorijos, darnus vystymasis, CO2 emisija.

Keyword : BIM, Building Information Modeling, building life cycle, conversion, industrial areas, sustainable development, CO2 emission

How to Cite
Pavlovskis, M., Antuchevičienė, J., & Migilinskas, D. (2016). Conversion of industrial buildings and areas in terms of sustainable development by using BIM technology: analysis and further developments . Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(5), 505-513. https://doi.org/10.3846/mla.2015.846
Published in Issue
Feb 2, 2016
Abstract Views
678
PDF Downloads
711
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.