Share:


Research of small house hold sewage treatment plant working

Abstract

In Lithuania centralized municipal wastewater treatment technologies are applied quite effectively, but there is little evidence of the functioning of individual small wastewater treatment plants. The paper presents the small device AT-6, in the city of Vilnius, and the treated sewage results (BDS7, nitrate, ammonium, total nitrogen, total phosphorus and phosphate concentrations). Studies have shown that treated sewage indicators based on ammonium and nitrate ion concentrations are good. These substances are 2–10 times less than it can be in drinking water according to HN 24: 2003. Concentration of phosphates in the treated sewage ranged from 3.57 to 9.33 mg/L and exceeded the indicators, which were compared. The phosphorus environmental aspect is not dangerous, because treated sewage is not discharged into surface water bodies. Dealing from the pattern of biological indicators and enzymatic activity, the quality of activated sludge is good. Treated sewage does not impair the natural state.

Article in Lithuanian.


Mažo buitinių nuotekų valymo įrenginio darbo tyrimai

Santrauka 

Lietuvoje centralizuoto buitinių nuotekų valymo technologijos yra taikomos gana efektyviai, tačiau beveik nėra duomenų, kaip veikia maži individualaus buitinių nuotekų valymo įrenginiai. Straipsnyje analizuojami mažu buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiu AT-6 pasiekiami pagrindiniai išvalymo rodikliai (BDS7, nitratų azoto, amonio azoto, bendrojo azoto, bendrojo fosforo ir fosfatų fosforo koncentracijos). Nuotekų išvalymo laipsnis pagal amonio azoto ir nitratų azoto koncentracijas yra aukštas. Šių medžiagų yra 2–10 kartų mažiau, nei gali būti geriamajame vandenyje pagal HN 24:2003. Fosfatų fosforo (PO4-P) koncentracijos išvalytose nuotekose svyravo nuo 3,57 iki 9,33 mg/l ir viršijo rodiklius, su kuriais buvo lygintos. Šis fosforas aplinkosaugainiu aspektu yra nepavojingas, nes nuotekos nėra išleidžiamos į paviršinį vandens telkinį. Sprendžiant iš rastų biologinių indikatorių ir fermentinio aktyvumo, veikliojo dumblo kokybė yra gera. Išvalytos nuotekos nepablogina gamtos būklės.

Reikšminiai žodžiai: buitinės nuotekos, mažas namų ūkio įrenginys, biologinis valymas, BDS7, nitratų azotas, amonio azotas, fosfatų fosforas, veiklusis dumblas.

Keyword : sewage, small household device, biological treatment, BOD7, nitrate, ammonium, phosphate, activated sludge

How to Cite
Valeikaitė, E., & Mažeikienė, A. (2015). Research of small house hold sewage treatment plant working. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(4), 449-454. https://doi.org/10.3846/mla.2015.833
Published in Issue
Sep 29, 2015
Abstract Views
397
PDF Downloads
899
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.