Share:


Forecast of biogas generation in Lithuanian regional land fills

Abstract

The amount of generated waste in Lithuania ranges from 35,000 tons to 261,865 tons per year. 35% of this quantity is biodegradable waste – i.e. about 27,830 tons/year. 75% of municipal waste in Lithuania is disposed in landfills. Such management of municipal waste is dangerous because of environmental pollution with the biogas and leachate, increased global greenhouse effect, and so on. From 1 ton of landfill waste it is possible to get about 10 m3 of landfill gas, after using it 13 kWh and 50 kWh of thermal energy could be made. There was presented in this article the estimated amount of biogas produced by Lithuanian regional landfills each separately and all co-production of biogas from landfills potential Lithuania, using the software LandGEM. Total volume of gas liberated in landfills ranges from 7.8 × 106 to 5.8 × 107 m3/year of methane and carbon dioxide in an amount ranging from 3.9 × 106 to 2.9 × 107 m3/year. Minimum quantities of biogas generated in Tauragės regional landfill – 7.8 × 106 m3/year, and the highest – Kaunas regional landfill – 5.8 × 107 m3/year. From the generated biogass it would be possible to yield 2,145 × 108 kWh of electricity and 8.25 × 108 kWh of thermal energy.

Article in Lithuanian.


Lietuvos regioniniuose sąvartynuose susidarančio biodujų kiekio prognozė

Santrauka 

Susidarančių per metus komunalinių atliekų kiekis Lietuvoje svyruoja nuo 35 000 t iki 261 865 t, o iš visų komunalinių atliekų vidutiniškai 35 % yra biologiškai skaidžių atliekų – t. y. apie 27 830 t/metus. Lietuvoje tvarkant komunalines atliekas net 75 % atliekų yra šalinama sąvartynuose. Taip komunalines atliekas tvarkyti pavojinga dėl galimos aplinkos taršos susidarančiomis biodujomis bei filtratu, stiprėjančio globalinio šiltnamio efekto ir pan. Per metus iš 1 t sąvartyno atliekų susidaro apie 10 m3 sąvartyno dujų, iš kurių būtų galima pasigaminti 13 kWh elektros energijos ir 50 kWh šilumos energijos. Taikant programinę įrangą LandGEM straipsnyje įvertintas susidarantis biodujų kiekis Lietuvos regioniniuose sąvartynuose atskirai kiekviename ir bendrai visas biodujų gavybos iš sąvartynų potencialas Lietuvoje. Sąvartynuose išsiskyrusių dujų kiekis svyruoja nuo 7,8.106 iki 5,8.107 m3/metus, o metano ir anglies dioksido dujų kiekis svyruoja nuo 3,9.106 iki 2,9.107 m3/metus. Mažiausi biodujų kiekiai susidaro Tauragės regioniniame sąvartyne – 7,8.106 m3/metus, o didžiausi – Kauno regioniniame sąvartyne – 5,8.107 m3/metus. Iš susidariusių biodujų būtų galima išgauti 2,145.108 kWh elektros energijos ir 8,25.108 kWh šilumos energijos.

Reikšminiai žodžiai: biodujos, biodujų kiekio prognozė, sąvartynai, bioskaidžios atliekos, LandGEM.

Keyword : biogas, forecast of biogas quantity, landfills, biodegradable waste, LandGEM

How to Cite
Šalčiūnaitė, B., & Pliopaitė-Bataitienė, I. (2015). Forecast of biogas generation in Lithuanian regional land fills. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(4), 392-398. https://doi.org/10.3846/mla.2015.807
Published in Issue
Sep 29, 2015
Abstract Views
437
PDF Downloads
591
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.