Share:


Investigation of efficiency of air cleaning from acetone using a segmental construction biofilter

Abstract

Volatile organic compounds, e. g. acetone, have a direct impact on climate change, decrease of ozone in the air, and on the growth of greenhouse effect. One of the most popular air purifying methods from VOC is a biological air cleaning. Experimental investigations were conducted to determine the efficiency of the new structure of biofilter with polypropylene plates segments. During the investigations the efficiency of segmental construction biofilter of air purification at different initial concentrations of pollutants was determined. Different concentrations of pollutants were estimated during the acetone dilution with water. During the tests the efficiency of biofilter air purification from acetone vapor and its change under different concentrations of vapors was set. Based on test results, the maximum efficiency of biofilter air purification was up to 93%. Studies have shown that increasing the allowable pollutant concentration, the efficiency of air purification unit decreases. Increasing the concentration of supplied acetone vapor into the biofilter from 232 to 701 mg/m3, cleaning efficiency decreased from 92.8 to 82.3%. Since microorganisms fail to oxidize organic compounds, the filter works better at lower initial concentrations of pollutants.

Article in Lithuanian.


Acetono valymo iš oro efektyvumo tyrimai, taikant segmentinės konstrukcijos biofiltrą

Santrauka 

Lakieji organiniai junginiai, tokie kaip acetonas, turi tiesioginę įtaką klimato kaitai, ozono kiekio ore mažėjimui, šiltnamio efekto susidarymui. Vienas populiariausių oro valymo nuo LOJ metodų yra biologinis oro valymas. Eksperimentiniai tyrimai atlikti siekiant nustatyti naujos konstrukcijos biofiltro, užkrauto polipropileno plokštelių segmentais, efektyvumą. Tyrimų metu buvo nustatinėjamas segmentinės konstrukcijos oro valymo biofiltro efektyvumas, esant skirtingoms pradinėms teršalo koncentracijoms. Skirtingos teršalo koncentracijos gautos acetoną skiedžiant vandeniu. Bandymų  metu nustatytas biofiltro oro valymo nuo acetono garų efektyvumas, jo kaita esant skirtingoms garų koncentracijoms. Remiantis bandymų rezultatais, didžiausias   nustatytas   biofiltro   oro  valymo   efektyvumas   siekė  93   %. Tyrimų metu nustatyta, kad didinant leidžiamo teršalo koncentraciją, įrenginio valymo efektyvumas mažėja. Padidinus į biofiltrą tiekiamų acetono garų koncentraciją nuo 232 iki 701 mg/m3, valymo efektyvumas sumažėjo nuo 92,8 iki 82,3 %. Kadangi mikroorganizmai nespėja oksiduoti organinių junginių, filtras geriau veikia esant mažesnėms pradinėms teršalų koncentracijoms.

Reikšminiai žodžiai: acetonas, biofiltras, skaidymas, polipropileno plokštelės.

Keyword : acetone, biofilter, degradation, polypropylene plates

How to Cite
Bacevičius, D., & Zagorskis, A. (2015). Investigation of efficiency of air cleaning from acetone using a segmental construction biofilter. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(4), 380-384. https://doi.org/10.3846/mla.2015.813
Published in Issue
Sep 29, 2015
Abstract Views
393
PDF Downloads
343
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.