Share:


Global competitiveness of exporting business: the case study of Lithuania

Abstract

The article aims to study global competitiveness of exporting business of Lithuania. In the article theoretical aspects of international trade challenges and global competitiveness of exporting business, international trade tendencies in Lithuania in the period of 2004–2013 are studied, Lithuanian structure of international trade in 2008–2013, Lithuanian international trade partners in 2013 are explored, global competitiveness of Lithuania is evaluated. The results of research indicates that it is important to achieve global competitiveness of Lithuanian exporting companies in order to prepare international trade specialists properly. Highly educated and appropriately qualified people could be the main factor for the development of exports of high value­added products and services of Lithuania.

Article in English.


Pasaulinis eksportuojančių gamintojų konkurencingumas: Lietuvos atvejo analizė

Santrauka 

Straipsniu siekiama ištirti pasaulinį eksportuojančių gamintojų konkurencingumą Lietuvoje. Straipsnyje nagrinėjami teoriniai tarptautinės prekybos iššūkiai eksportuojantiems gamintojams ir globalus eksportuojančių gamintojų konkurencingumas, tarptautinės prekybos tendencijos Lietuvoje 2013–2014 m., Lietuvos tarptautinės prekybos struktūra 2008–2013 m., Lietuvos Tarptautinės prekybos partneriai 2013 metais, taip pat vertintas globalus Lietuvos konkurencingumas. Tyrimo rezultatai parodo, kad siekiant globalaus Lietuvos eksportuojančių įmonių konkurencingumo, labai svarbu tinkamai paruošti tarptautinės prekybos specialistus. Tinkamos kvalifikacijos žmonės su aukštuoju išsilavinimu gali stipriai prisidėti vystant aukštos pridėtinės vertės Lietuvos produktus ir paslaugas.

Reikšminiai žodžiai: tarptautinė prekyba, eksportas, tarptautinis verslas, konkurencingumas, tarptautinės prekybos specialistai.

Keyword : international trade, export, international Business, competitiveness, international trade specialists

How to Cite
Zacharevič, G., & Dzemyda, I. (2015). Global competitiveness of exporting business: the case study of Lithuania. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(2), 253-261. https://doi.org/10.3846/mla.2015.777
Published in Issue
May 28, 2015
Abstract Views
524
PDF Downloads
490
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.