Share:


A research of provisions of the Lithuanian youth migration

Abstract

Young people are a very important part of society, on whom the country and people’s welfare depends. Unfortunately, emigration of young people is notable every year because of the present economic, social and financial situations. In the year 2013 because of emigration Lithuania has lost 17.6 thousand of young people of the country‘s population between ages of 14–29 years. Because of youth emigration Lithuania has confronted with social, demographic problems. Our homeland is losing population yearly, rapid aging of the populations noticeable, age structure of the deformations going also birth rates are decreasing because of youth migration, brain drains noticeable. Number of well educated, diligent young people is decreasing, as a result Lithuania often lacks good specialists and there is nobody to replace them. Purpose of this article is to find out what are the reasons for the emigration of young people and to answer the question why young people are emigrating from Lithuania and what would encourage them to stay in their homeland. This article consists of three parts. The first part has dealt with the theoretical aspects of migration, in the second part the article examines the concept of migration of the population, its causes, factors and consequences. The third part of the article carried out the provisions of Lithuanian youth migration study using literature and statistical data. The article ends with conclusions and recommendations.

Article in Lithuanian.


Lietuvos jaunimo migracinių nuostatų tyrimas

Santrauka 

Jaunimas yra labai svarbi visuomenės dalis, nuo kurios priklauso šalies ateitis, tačiau dėl susiklosčiusios ekonominės, socialinės, finansinės padėties kiekvienais metais pastebima jaunimo emigracija. Jau 2013 metais Lietuva neteko17,6 tūkst. jaunų, 14–29 metų amžiaus, šalies gyventojų. Lietuva dėl jaunimo emigracijos susiduria su socialinėmis, demografinėmis problemomis. Tėvynėje kiekvienais metais mažėja gyventojų skaičius, pastebimas spartus gyventojų senėjimas, vyksta amžiaus struktūros deformacija, dėl jaunų žmonių emigracijos mažėja gimstamumas, pastebimas protų nutekėjimas, mažėja jaunų išsilavinusių darbingo amžiaus žmonių, neretai trūksta gerų specialistų. Šio straipsnio tikslas yra išsiaiškinti, kokios yra jaunimo emigracijos priežastys, ir atsakyti į klausimą, kodėl jaunimas emigruoja iš Lietuvos ir kas skatintų juos pasilikti tėvynėje. Šis straipsnis susideda iš trijų dalių: pirmoje straipsnio dalyje nagrinėjami teoriniai migracijos aspektai, antroje dalyje analizuojamos gyventojų migracijos priežastys, veiksniai ir pasekmės. Trečioje dalyje pristatomi Lietuvos jaunimo migracinių nuostatų tyrimai, atlikti remiantis moksliniais literatūros šaltiniais ir statistiniais duomenimis. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai.

Reikšminiai žodžiai: jaunimas, migracija, emigracija, gyventojų migracija, jaunimo emigracija, jaunimo nedarbas.

Keyword : youth, migration, emigration, migration of population, emigration of young people, youth unemployment

How to Cite
Siniavskaitė, E., & Andriušaitienė, D. (2015). A research of provisions of the Lithuanian youth migration. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(2), 210-220. https://doi.org/10.3846/mla.2015.749
Published in Issue
May 28, 2015
Abstract Views
591
PDF Downloads
2071
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.