Share:


Analysis of Lithuanian direct investment into European Union countries

Abstract

In this paper the valuation of macroeconomic factors influencing the Lithuanian direct investment into European Union was conducted. The problem of this paper is the different chosen macroeconomic factors influencing foreign direct investment. The object of this paper is Lithuanian direct investment. The methods of this paper include: comparative literature analysis, correlation regression analysis, paired regression analysis. After conducting a research of dependency of Lithuanian direct investment to EU countries from price changes, government sector income, gross domestic product, inflation, jobless rate results, it is found that gross domestic product and government sector income have the most influence on the changes of Lithuanian direct investment.

Article in Lithuanian.


Lietuvos tiesioginių investicijų Europos Sąjungos šalyse analizė

Santrauka 

Straipsnyje atliekamas makroekonominių veiksnių, darančių įtaką Lietuvos tiesioginėms investicijoms Europos Sąjungos šalyse, vertinimas. Straipsnio problema yra skirtingai parenkami makroekonominiai veiksniai, darantys įtaką tiesioginės užsienio investicijos. Straipsnio objektas – Lietuvos tiesioginės investicijos. Straipsnio metodai: sisteminė literatūros analizė, koreliacinė regresinė analizė, porinė regresinė analizė. Atlikus Lietuvos tiesioginių investicijų į ES šalis priklausomybės nuo kainų pokyčių, valdžios sektoriaus pajamų, bendro vidaus produkto, infliacijos, bedarbių skaičiaus tyrimą, paaiškėjo, kad Lietuvos tiesioginių investicijų kitimui didžiausią įtaką daro bendrojo vidaus produkto ir valdžios sektoriaus pajamų kitimai.

Reikšminiai žodžiai: Lietuvos tiesioginės investicijos, tiesioginės užsienio investicijos, Europos Sąjunga, tiesioginių investicijų vertinimo aspektai.

Keyword : Lithuanian direct investment, FDI, EU, aspects of valuation of direct investment

How to Cite
Zigmantavičiūtė, E., & Miečinskienė, A. (2015). Analysis of Lithuanian direct investment into European Union countries. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(2), 172-178. https://doi.org/10.3846/mla.2015.741
Published in Issue
May 28, 2015
Abstract Views
453
PDF Downloads
554
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.