Share:


Characteristic features of publications on architectural competition practice in Latvia, 1859–2013

Abstract

The competition practice has been rather extensively published, as publications on architectural competitions are inseparable from the competition process itself. They are a significant part of representation that explicitly promotes understanding of the design, realization and implementation process, and are a way to communicate the project to the client, jury, community and authorities. Yet, there have always been insufficient consistent critical discussions on the architecture and planning discourse in Latvia, neither on competitions, nor on the related publications. The purpose of the paper is to distinguish features that characterize publications on architectural competitions in Latvia. Methodological principles and systematization of the materials have been carried out according to the historical and logical approach method based on studies of the collected examples and sources of over 1,000 publications on 960 competitions of the past 160 years. The paper systematizes publications on competition practice over the several time periods in Latvia (Russian Empire 1859–1918, Independence 1918–34, Authoritarian Regime 1934–40, Soviet Period 1940–90 and the Second Independence 1991–2013) according to their topics, the author’s professional profiles, type and content and, eventually their characteristic style. Insights into the development of local competition practice through related publications help to explain the formation of a significant part of the local architectural and urban discourse, as its understanding is partially determined by the plurality of representations and interpretations.

Article in English.


Publikacijų apie architektūrinių konkursų praktiką Latvijoje bruožai, 1859–2013

Santrauka 

Apie konkursų praktiką gana plačiai rašyta kaip neatskiriamą architektūrinių konkursų proceso dalį. Tai reikšminga sritis, padedanti aiškiai suprasti projekto, realizacijos ir įgyvendinimo momentus ir palaikanti kliento, vertinimo komisijos (žiuri), bendruomenės ir valdžios atstovų saitus. Tačiau Latvijoje nepakanka nuoseklių kritinių diskusijų architektūros ir planavimo diskurse nei apie konkursus, nei apie susijusias publikacijas. Straipsnio tikslas – pateikti būdingus publikacijų apie Latvijos architektūros konkursus bruožus. Sisteminant medžiagą vadovautasi istoriniu ir loginio požiūrio metodu, grindžiant surinkta medžiaga ir šaltiniais iš daugiau kaip tūkstančio publikacijų apie 960 architektūros konkursų, įvykusių Latvijoje per pastaruosius 160 metų. Straipsnyje publikacijos apie konkursų praktiką įvairiais Latvijos istorijos laikotarpiais (Rusijos imperija, 1859–1918; nepriklausoma Latvija, 1918–1934; autoritarinis režimas, 1934–1940; sovietinis laikotarpis, 1940–1990 ir atkurta nepriklausoma Latvija, 1991–2013) sisteminamos atsižvelgiant į jų tematiką, pobūdį ir turinį ir, žinoma, jiems būdingus stilius, taip pat autorių profesinę sritį. Vietinių konkursų praktikos įžvalgos iš publikacijų labai padeda paaiškinti, kaip formavosi vietos architektūros ir urbanistinis diskursas. Jo suvokimą iš dalies lemia pristatymų ir interpretacijų įvairovė.

Reikšminiai žodžiai: architektūriniai tyrimai, istorija, architektūros konkursas, Latvija, publikacijos apie architektūros konkursus.

Keyword : architectural research, history, architectural competitions, Latvia, publications on architectural competitions

How to Cite
Leitāne-Šmīdberga, L. (2015). Characteristic features of publications on architectural competition practice in Latvia, 1859–2013. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(1), 101-109. https://doi.org/10.3846/mla.2015.708
Published in Issue
May 6, 2015
Abstract Views
500
PDF Downloads
394
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.