Share:


Quantitative and qualitative parameters of awards in architecture and construction industries of Latvia

Abstract

While evaluating the built environment, predominant agreement on what aspects constitute an achievement or failure in architecture is changing in the course of time. The subject of the research is value set agreements in regional comprehension, followed by the generic tree of award in architecture and construction industries of Latvia. Recently, besides the original task of promoting quality, the judgment typology can be considered a significant evidence of what the contemporary questions, problems and challenges consist of in the regional architecture. Based on the method of analytic comparison, this research paper lists regional awards as established public forms of judgment, reflected in professional editions and mass media during the last two decades. By sorting them by responsible initiatives, aim formulations, establishment data, criterion and target audience, the paper focuses on the general examination of affiliation segments and quantitative and qualitative indicators in the awards assigned since 1990. Conclusions include the data on widespread generalizations in the terms of criteria, segmentation and fragmentation, reputation of subjectivity, commercialization and expansive development in awarding, and at the same time raise the lack of constructive criticism culture in Latvia.

Article in English.


Kiekybiniai ir kokybiniai architektūrinių ir statybos pramonėje skiriamų apdovanojimų kriterijai Latvijoje

Santrauka 

Vertinant sukurtą aplinką, dominuojantis susitarimas dėl architektūros pasiekimų ir nesėkmių laikui bėgant kinta. Tyrimo objektas yra Latvijoje regiono mastu numatyti vertės kriterijai, susisteminti į bendrinį architektūrinių ir statybos pramonėje skiriamų apdovanojimų klasifikacinį medį. Dabar šalia pirminės užduoties – kokybės skatinimo, pagal vertinimo tipologiją svarbiu gali būti laikoma klausimų, problemų ir iššūkių, iškylančių regioninėje architektūroje, sprendimo šiuolaikiškumas. Analitiniu lyginimo metodu nagrinėjami profesiniuose leidiniuose ir visuomenės informavimo priemonėse per pastaruosius du dešimtmečius minėti regioniniai viešai įsteigti apdovanojimai, rūšiuojant juos pagal atsakingas iniciatyvas, tikslų formulavimą, įsteigimo duomenis, kriterijus ir tikslinę auditoriją. Straipsnyje daugiausia dėmesio sutelkiama į bendrus, nuo 1990 m. įteiktų apdovanojimų afiliacijos segmentų ir kiekybinių bei kokybinių indikatorių tyrimus. Išvadose pateikiami plačių apibendrinimų duomenys. Pažymima apdovanojimų skyrimo sistemos Latvijoje ribotumas, o kartu ir vis didėjanti konstruktyvios kritikos kultūros stoka.

Reikšminiai žodžiai: architektūriniai apdovanojimai, statybos pramonėje skiriami apdovanojimai, vertės kriterijai, regioninės vertybės, pereinamieji apdovanojimai.

Keyword : architectural awards, construction industry awards, value-set agreements, regional values, awards in transition

How to Cite
Mikelsone, I., & Treija, S. (2015). Quantitative and qualitative parameters of awards in architecture and construction industries of Latvia. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(1), 89-100. https://doi.org/10.3846/mla.2015.724
Published in Issue
May 6, 2015
Abstract Views
495
PDF Downloads
365
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.