Share:


Types of planning structures of small historic towns of Ukraine

Abstract

The present article exhibits the results of systematic analysis on structure and planning of fragments of urban environment. The results have been obtained by looking into the prerequisites of formation of urban environment, specifically the impact of the Magdeburg Rights on urban culture. The study covers the small towns in Ukraine, which retained their historical background to a greater extent. 70 towns in Ukraine that had the Magdeburg Law have been analyzed and their historic, architectural and planning capacity investigated. The most valuable urban fragments have been classified in accordance with a number of criteria, such as the form of the plan, planning composition, etc. Based on the conducted analysis the author presents further generalized proposals for comprehensive development of historical and architectural heritage within the socio-cultural and tourism infrastructure of the Ukrainian towns.

Article in English.


Mažų Ukrainos istorinių miestų planavimo struktūros tipai

Santrauka 

Pateikiami urbanistinės aplinkos fragmentų struktūros ir planavimo sisteminės analizės rezultatai, gauti nagrinėjant urbanistinės aplinkos formavimosi prielaidas, ypač – Magdeburgo teisių įtaką miesto kultūrai. Tyrimas apima mažus Ukrainos miestelius, kurie geriausiai išlaikė savo istorinę praeitį. Buvo išanalizuota 70 Magdeburgo teises turėjusių Ukrainos miestų, ištirtos jų istorinės, architektūrinės ir planavimo galimybės. Patys vertingiausi miesto fragmentai buvo klasifikuojami pagal tam tikrus kriterijus, pavyzdžiui, plano formą, planavimo struktūrą ir kt. Remdamasi atlikta analize, autorė pristato apibendrintus pasiūlymus dėl Ukrainos miestų istorinio ir architektūrinio paveldo plėtotės atsižvelgiant į sociokultūrinę ir turizmo infrastruktūrą.

Reikšminiai žodžiai: miesto plėtra, planavimo struktūra, Magde­burgo teises turėję miestai, tipologija, istorinis branduolys, istorijos ir kultūros paveldas.

Keyword : urban development, planning structure, towns of Magdeburg law, typology, historical nucleus, historical and cultural heritage

How to Cite
Zapunna, I. (2015). Types of planning structures of small historic towns of Ukraine. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(1), 40-45. https://doi.org/10.3846/mla.2015.706
Published in Issue
May 6, 2015
Abstract Views
476
PDF Downloads
335
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.